တပည့္က်င့္၀တ္ (၅) ပါး

  • ညီညာထၾကြ၊
  • ဆံုးမနာယူ၊
  • လာမူ ၾကိဳဆီး၊
  • ထံနီး လုပ္ေကၽြး၊
  • သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္ မခၽြတ္ငါးခုသာ။

၁) ဆရာသင္ၾကား ဆံုးမသမွ်ကို ေလးစားစြာ နာယူမွတ္သားၿခင္း၊

၂) ဆရာလာေသာအခါ ညီညီညာညာ မတ္တပ္ရပ္၍ ခရီးဦး ၾကိဳဆိုၿခင္း၊

၃) ဆရာထံပါး ဆည္းကပ္ခစားၿခင္း (ထံနီး)

၄) ဆရာ၏ ၿပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း (လုပ္ေကၽြး)

၅) ဆရာ သင္ၿပၿပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၾကံစည္ ေတြးေတာ သင္အံ ေလ့က်င့္ ႏႈတ္တက္ရေအာင္ ရြတ္ဆိုၿခင္း။

This entry was posted in ေလာကနိတိ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s