ခင္ပြန္းက်င့္၀တ္ (၅)ပါး

 • မထီမဲ့ကင္း
 • အပ္ႏွင့္း ဥစၥာ
 • မိစာၦ မမွား
 • ၀တ္စားဆင္ယင္
 • ၿမတ္ႏို္းၾကင္
 • ငါးအင္လင္က်င့္ရာ။
 1. မိမိဇနီးအား မထီေလးစား မၿပဳၿခင္း။
 2. မိမိရွာေဖြရသမွ် ဥစၥာမ်ားကို ေပးအပ္ၿခင္း၊
 3. အၿခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ၿပားက်ဴးလြန္မႈ မရွိၿခင္း၊
 4. အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀ယ္ၿခမ္းဆင္ယင္ေပးၿခင္း
 5. ၿမတ္ႏိုးၾကင္နာၿခင္း။

(ေလာကနီတႏွင့္ သိဖြယ္မွတ္ရာမ်ား စာအုပ္မွ-)

This entry was posted in ေလာကနိတိ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s