ရႈပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ

ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွ (၇)ႏွစ္သား ရွင္ရာဟုလာသာမေဏအား တရားေဟာရန္အတြက္ ရွင္ရာဟုလာသတင္းသံုးေနထိုင္ရာ ၾကြလာရာ သရက္ပင္ေအာက္၌ အင္တံုတြင္းရွိ ေရကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ ဆံုးမစကား တရားေဟာေလသည္။
၁) ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး ေၿခေတာ္ကို ေရေဆးအၿပီး၌ အင္တံုတြင္းရွိ ေရသည္ အနည္းငယ္သာ က်န္ရစ္ခဲ့၏။ ထိုအခါ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွ “ခ်စ္သား ရာဟုလာ အင္တံုတြင္းမွာ ေရအနည္းငယ္သာက်န္သည္ကို ေတြ႕ပါသလား”ဟု ေမးရာ – ရာဟုလာသာမေဏမွ “မွန္လွပါ့ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ၿမင္ေတြ႕ပါ၏။”
ခ်စ္သား ရာဟုလာ – မုသားစကားမွန္သမွ် ရယ္စရာေတာင္ မေၿပာပါနဲ႔ ဟု မိန္႕ၾကားၿပီး ရဟန္းတစ္ပါး/ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးသည္ မုသား၏ မေကာင္းေသာအကုသုိလ္ဟု သိေသာၿငားလည္း မုသားကို ေၿပာေလ့ရွိသူသည္ အင္တံုတြင္းရွိေရအနည္းငယ္က်န္သကဲ့သို႔ ထုိရဟန္း/ ထိုပုဂၢိဳလ္ တြင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈၿဖစ္ခြင့္ အနည္းငယ္သာရွိေတာ့သည္။

၂) ထုိ႔ေနာက္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးသည္ အင္တံုတြင္းရွိေရအားလံုးသြင္လိုက္ၿပီး “ခ်စ္သား ရာဟုလာ အင္တံုထဲတြင္ ေရမရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ပါသလားဟု” ေမးရာ ရွင္ရာဟုလာမွ – “မွန္ပါ့ ေတြ႕ပါ၏ ဘုရား။”
ရဟန္းတစ္ပါး/ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးသည္ မုသား၏ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကိုလည္း သိသည္။ အၿပစ္ေတြကိုလည္း သိေသာ္ၿငားလည္း မုသားကို ေၿပာေနၾကေသးလွ်င္ ထုိရဟန္း/ ထိုပုဂၢိဳလ္ ၏ သႏၱန္တြင္ အင္တံုတြင္ေရမရွိသကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ၿဖစ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။

၃) ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးမွ အင္တံုကို ေမွာက္လိုက္ၿပီး ခ်စ္သားရာဟုလာ – ရဟန္းတစ္ပါး/ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးသည္ မုသားသည္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္သည္။ အၿပစ္ၿဖစ္သည္ကိုလည္း သိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မုသားကို မရွက္ မေၾကာက္ ေၿပာေနေသာသူသည္ အင္တံုေမွာက္ထားခဲ့သကဲ့သို႔ ထိုသူ၏သႏၱန္တြင္ ကုသုိလ္သည္ (လံုး၀) ၿဖစ္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။

“ခ်စ္သား – လူ႕ဘ၀မွာ ကိုယ့္ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခ်စ္သားဟာ မုသား မေၿပာပါနဲ႔” ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ (မုသားဟုဆုိရာ၌ သူတစ္ပါးကိုေရာ မိမိကိုယ္ကိုေရာ မလိမ္ရာ၏။)

ဒါ့ေၾကာင့္ ကာယကံ အမႈကို ၿပဳေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ထိုအမႈကို ၾကည့္ရႈပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။ ထိုအမႈသည္
မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
– သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ထိခုိက္ေစသလား၊
မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနသလား ဟု ၾကည့္ရႈပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။

ဥပမာအားၿဖင့္ – စစ္တိုက္ပဲြတြင္ ဆင္ေၿပာင္ၾကီးသည္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ အစြယ္နဲ႔လည္း ေ၀ွ႕တယ္၊ ဦးေခါင္းနဲ႔လည္း တိုက္တယ္ႏွင့္ အၿမီးနဲ႔ရုိက္တယ္ ၿဖင့္ တုိက္ခုိက္ေသာ္လည္း ၄င္းႏွာေခါင္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနေသးလွ်င္ ထိုဆင္ေၿပာင္ၾကီးသည္ သူ႕အသက္ကို ငဲ့ကြက္ေနေသးသည့္အတြက္ စစ္ေၿမၿပင္တြင္ အစြမ္းကုန္တိုက္ပဲြ၀င္သည္ဟု မေၿပာႏိုင္ေပ။
စစ္တိုက္ပဲြတြင္ ဆင္ေၿပာင္ၾကီးသည္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ အစြယ္၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ အၿမီး အၿပင္ ႏွာေခါင္းၿဖင့္ မိမိအသက္ကိုရင္း၍ တုိက္ခုိက္ေနေသာ ထိုဆင္ေၿပာင္ၾကီးသည္ အစြမ္းကုန္တိုက္ေနသည္ဟု ေၿပာႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကို က်င့္ၾကံေသာသူသည္ ဘယ္အရာကို ၿခြင္းခ်က္ထားၿပီး မအားထုတ္သင့္ေပ။ အသက္ကိုပါ ပဓာနမထားဘဲနဲ႔ အားထုတ္သင့္၏ ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့၏။

ဒါ့ေၾကာင့္ သီလရွိသူရဲ႕တစ္ရက္ေနရၿခင္းသည္ သီလမရွိတဲ့သူရဲ႕ အသက္တစ္ရာရွည္ရၿခင္းသည္ ပိုၿမင့္ၿမတ္သည္။

မွန္” ၿဖင့္ ဥပမာေပးၿခင္း ။ ။ ခ်စ္သားသည္ မိမိကုိယ္ကို မွန္တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ ၾကည့္၍ မိမိကိုယ္ကို ၿပဳၿပင္ႏိုင္ရမည္။ အၿပစ္ေတြကို ၾကည့္ရႈ၍ ဆင္ၿခင္ပါ။

အကယ္၍မ်ား မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနၿပီး ကုသုိလ္တရားဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက ထိုအမႈကို မၿပဳလုပ္ပါနဲ႔။ ေနာင္တြင္လည္း မၿပဳၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနထုိင္ပါ။

ထိုအမႈကို ၿပဳလုပ္ေနေသာ သကာလအတြင္းမွာလည္း ၾကည့္ပါဦး၊ ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ ထိုအမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သုိ႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနတယ္ ကုသိုလ္တရားေတြဆုတ္ယုတ္ေနတယ္ဆုိရင္ ထိုအမႈကို ဆက္မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့တဲ့။

ထိုအမႈတစ္ခုကို ၿပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ပါကလည္း ၄င္းအမႈကို ၿပန္ၾကည့္ရႈပါဦး ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ မိမိၿပဳခဲ့ေသာ အမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲခဲ့သည္္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက မိမိရဲ႕သတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔ထံ၌ ထုိအမႈၿပဳခဲ့ပါသည္ဟု ကိုယ့္အၿပစ္ကို ေၿပာၾကား၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၀စီကံ အမႈကို ၿပဳေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ထိုအမႈကို ၾကည့္ပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။ ထိုအမႈသည္ –
– မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
– သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
– မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ထိခုိက္ေစသလား၊
– မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနသလား ဟု ၾကည့္ပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။

အကယ္၍မ်ား မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနၿပီး ကုသုိလ္တရားဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက ထိုအမႈကို မေၿပာပါနဲ႔။ ေနာင္တြင္လည္း မေၿပာၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနထုိင္ပါ။

ထိုအမႈကို ၿပဳလုပ္ေနေသာ သကာလအတြင္းမွာလည္း ၾကည့္ပါဦး၊ ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ ထိုအမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သုိ႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနတယ္ ကုသိုလ္တရားေတြဆုတ္ယုတ္ေနတယ္ဆုိရင္ ထိုအမႈကို ဆက္မေၿပာပါနဲ႔ေတာ့တဲ့။

ထိုအမႈတစ္ခုကို ေၿပာၿပီးခဲ့ပါကလည္း ၄င္းအမႈကို ၿပန္ၾကည့္ရႈပါဦး ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ မိမိၿပဳခဲ့ေသာ အမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲခဲ့သည္္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက မိမိရဲ႕သတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔ထံ၌ ထုိအမႈၿပဳခဲ့ပါသည္ဟု ကိုယ့္အၿပစ္ကို ေၿပာၾကား၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

မေနာကံ အမႈကို ၿပဳေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ထိုအမႈကို ရႈၾကည့္ပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။ ထိုအမႈသည္
– မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
– သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္းၿဖစ္ေနသလား၊
– မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ထိခုိက္ေစသလား၊
– မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနသလား ဟု ၾကည့္ပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ။

အကယ္၍မ်ား မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေစသည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနၿပီး ကုသုိလ္တရားဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက ထိုအမႈကို မေၿပာပါနဲ႔။ ေနာင္တြင္လည္း မေၿပာၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနထုိင္ပါ။

ထိုအမႈကို ၿပဳလုပ္ေနေသာ သကာလအတြင္းမွာလည္း ရႈၾကည့္ပါဦး၊ ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ ထိုအမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေၾကာင္း (သုိ႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲေၾကာင္း (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနတယ္ ကုသိုလ္တရားေတြဆုတ္ယုတ္ေနတယ္ဆုိရင္ ထိုအမႈကို ဆက္မေၿပာပါနဲ႔ေတာ့တဲ့။

ထိုအမႈတစ္ခုကို ေၿပာၿပီးခဲ့ပါကလည္း ၄င္းအမႈကို ၿပန္ၾကည့္ရႈပါဦး ဆင္ၿခင္ပါဦးတဲ့။ မိမိၿပဳခဲ့ေသာ အမႈသည္ မိမိကိုယ္ကို ဆင္းရဲခဲ့သည္္ (သို႔) သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ဆင္းရဲခဲ့သည္ (သို႔) မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ၿဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆင္ၿခင္မိပါက မိမိရဲ႕သတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔ထံ၌ ထုိအမႈၿပဳခဲ့ပါသည္ဟု ကိုယ့္အၿပစ္ကို ေၿပာၾကား၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

“ခ်စ္သားရာဟုလာ – ဒီအတုိင္းသာ လိုက္နာက်င့္ၾကံ က်င့္သံုးမယ္ဆုိရင္ ငါဘုရားသာသနာေတာ္မွာ သင္မွာ လြတ္ေၿမာက္သူအၿဖစ္ ရလိမ့္မည္” ဟု မိန္႔ၾကားဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရွင္ရာဟုလာသာမေဏသည္ ၿမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားဆံုးမသည့္အတုိင္း ပရိနိဗၺာန္စံသည့္အထိ ေၿမ၀ယ္မက် နားေထာင္က်င့္ၾကံခဲ့ပါသည္။
ရွင္ရာဟုလာသည္ နံနက္ခင္းတိုင္းမွာ မ်က္ႏွာမသစ္ခင္ လမ္းထိပ္သို႔ထြက္၍ သဲတစ္ဆုပ္ကို ကိုင္၍ ဒီေန႔ ပညာရွိမ်ား၏ အဆံုးအမမ်ားကို လက္အတြင္းရွိ သဲတစ္ဆုပ္မွ် ရပါေစလို႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဆႏၵရွိသည္။

******************************************************
ဆရာေတာ္ ဥဴးသုမဂၤလ တရားေတာ္မွ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားအား ကူးယူေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္။
အကယ္၍မ်ား အမွားအယြင္း ႏွင့္တ ၿခားေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ခဲ့ပါက က်မရဲ႕အားနည္းခ်က္သာ ၿဖစ္ပါသည္။
က်မ ဒီတရားေတာ္ကို အရမ္းၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။ ဒီတရားေတာ္ကို နာေနတိုင္းမွာ က်မရဲ႕ အၿပဳအမႈ အေၿပာအဆို စိတ္အၾကံအစည္ေတြက ၿမတ္စြာဘုရားဆံုးမထားခဲ့တဲ့အတုိင္း မသိခဲ့ မလုိက္နာခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိကုိယ္ကိုေရာ သူတစ္ပါးကိုေရာ ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်မ ထိုသူအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ေပမယ့္ က်မမွာ ကၠဳစၥ ၿဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ က်မအေနၿဖင့္ က်မကိုယ္က်မ မာန္ၾကီးေနခဲ့သလို ၿဖစ္ေနသည့္အတြက္ သူတစ္ပါးအား အထင္ေသးသလိုၿဖစ္သြားခဲ့မိပါတယ္။ က်မကိုယ္က်မ ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမအတုိင္း လိုက္နာသူတစ္ေယာက္လို ထင္ေနခဲ့ ေၿပာေနခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မလုပ္ရပ္ေတြကို က်မၿပန္ၾကည့္မိတဲ့အခါမွာ က်မကို က်မ ရြံ႕တီးမုန္းပါတယ္။ က်မရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်သြားသည္ကို ကိစၥမရွိေသာ္လည္း ၿမတ္ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ကိုပါ က်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြကို သတိရတိုင္း စဥ္းစားမိတုိင္းမွာ က်မရဲ႕စိတ္ဟာ လြတ္လပ္သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ က်မလိုမ်ိဳး က်မရဲ႕ ဓမၼမိတ္ေဆြေတြကိုလည္း က်မလို မၿဖစ္ေစရန္အတြက္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး လမ္းညႊန္သည့္အတုိင္း အမႈကိစၥတစ္ခုကို ရႈပါ၊ စဥ္းစားပါ၊ ဆင္ၿခင္ပါ ဟု အေလးအနက္ ေမတၱာၿဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

This entry was posted in ေကာက္ႏႈတ္မႈမ်ား. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s