ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာ

ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာ

  • ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ၿမတ္နိုးစြာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ လူပုဂိၢဳလ္ကို“ဥပါသကာ”ဟုေခၚဆို၏။ အမ်ိဳးသမီးၿဖစ္လွ်င္“ဥပါသိကာ”ဟုေခၚဆို၏။
  • “လူပုဂိၢဳလ္တို.သည္ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင္.အသက္ကိုမငဲ.ကြက္ပဲ ရတနာၿမတ္သံုးပါးအား ေပးလွဴၿခင္း၊ရတနာၿမတ္သံုးပါးအေပၚ၌ ယံုႀကည္ကိုးစားအားထားၿခင္း၊ရ
    တနာၿမတ္သံုးပါး၏ တပည္.သားအၿဖစ္ စြဲမွတ္ခံယူၿခင္း၊ရတနာၿမတ္သံုးပါးကိုသာလွ်င္ ရွိခို.မွူ၊ရုိေသကိုင္းရွုိင္းမွုၿပဳၿခင္း စေသာနည္းလမ္းတို.ၿဖင္. ရတနာသံုးပါးကို
    ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္(ဥပါသကာ၊ဥပါသိကာမ)” အၿဖစ္သို.ေရာက္ရွိႀကသည္။
  • ထိုသို.ဥပါသကာၿဖစ္ၿပီးသူမ်ားကို“ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္” ဟုသတ္မွတ္ရသည္။

ဥပါသကာတို.ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

  • ဥပါသကာအၿဖစ္ ခံယူၿပီးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း တစ္ေယာက္သည္ ငါးပါးသီလ ကိုခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ.သို.ၿမဲ၍ စြမ္းနိုင္ပါမူ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလမ်ားကိုေစာင္.
    ထိန္း၍ ေဖာ္ၿပပါလတၱံ. ေသာအခ်က္မ်ားကိုေရွာင္ႀကဥ္ရမည္။

(၁) လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၿခင္း၊
(၂) လူအေရာင္းအ၀ယ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း(က်ြန္၊ၿပည္.တန္ဆာ စသည္)
(၃) ႀကက္၀က္အမဲ သားငါး ေရာင္း၀ယ္ၿခင္း၊
(၄) မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္. ေသရည္ေသရက္ ေရာင္း၀ယ္ၿခင္း၊
(၅) လူကိုေသေစတတ္သည္. အဆိပ္ေရာင္း၀ယ္ၿခင္း တို.ၿဖစ္ပါသည္။

ထို.ၿပင္ ကာယဒုစရုိက္၊၀စီဒုစရုိက္မွုတို.ကို က်ဴးလြန္၍ ရရွိလာေသာ ဥစၥာပစၥည္းတို.ၿဖင္.လည္း အသက္ေမြးလမ္းေႀကာင္း မၿပဳရေပ။ ယင္းတို.အားလံုးသည္ မိစၦာဇိ၀ ေခၚ ယုတ္မာ ေအာက္တန္းႀကေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမ်ားၿဖစ္ႀကသည္။

 

ဥပါသကာအရည္အခ်င္းႏွင္.ၿပည္.စံုၿခင္း
ဥပါသကာအၿဖစ္သို.ေရာက္ၿပီးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္သည္
(၁)သဒၶါတရားႏွင္.ၿပည္.စံုရ၏။
(၂)“အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳရ၏။”
(၃)ေကာတုဟလမဂၤလာေခၚ အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုႀကည္လက္ခံၿခင္းမၿပဳရ၊
(၄)ကံ၊ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုႀကည္ရ၏။
(၅)အယူပ်က္သည္. သာသနာပ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္တို.ကို အရုိအေသ မၿပဳရ၊မလွဴဒါန္းရေပ။

အဆိုပါ အဂၤါရပ္ႏွင္. ၿပည္.စံုေသာပုဂၢိဳလ္ကို-
(၁)ဥပါသကရတနာ = ႏွစ္သက္ႀကည္ညိဳဖြယ္ ဥပါသကာဟူ၍လည္းေကာင္း
(၂)ဥပါသကပဒုမ = ပဒုမၼာႀကာ ႏွင္.တူေသာ ဥပါသကာဟူ၍လည္းေကာင္း
(၃)ဥပါသက ပု႑ရီက= ႀကာၿဖဴႏွင္.တူေသာ ဥပါသကာဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုထိုက္ပါသည္။

ဥပါသကာပ်က္စီးၿခင္း ဥပါသကာၿဖစ္ၿပီးသူသည္ –
(၁) သဒၶါမရွိၿခင္း
(၂) သီလမရွိၿခင္း
(၃) အထူးအဆန္းမဂၤလာကို သက္၀င္ယံုႀကည္ၿခင္း
(၄) ကံ၊ကံ၏အက်ိဳးကို မယံုႀကည္ၿခင္း
(၅) အယူပ်က္ေသာ သာသနာပ တိတၱိတို.ကိုရွိခိုးၿခင္း၊အရုိအေသၿပဳၿခင္း၊လွဴဒါန္းၿခင္း – စသည္အခ်က္တို.ကိုၿပဳလုပ္ပါက ရတနာသံုးပါးအေပၚ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာအၿဖစ္မွ ပ်က္ၿပယ္သြားပါသည္။

ထို.ေႀကာင္.ေဖၚၿပပါ ေသြဖည္ခ်က္ ၅ – ခ်က္ႏွင္.ၿပည္.စံုေသာပုဂိၢဳလ္ကို –
(၁)ဥပါသကစ႑ာလ = ဒြန္းစ႑ား ဥပါသကာ ဟူ၍လည္းေကာင္း
(၂)ဥပါသကမလ = မသန္.ရွင္းေသာဥပါသကာဟူ၍လည္းေကာင္း
(၃)ဥပါသကပဋိကိ႒ = စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ဥပါသကာဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုရေတာ.၏။

ဥပါသကာ၏ဂုဏ္ရည္ ၁၀ ပါး

ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ေဖၚၿပပါလတၱံေသာ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားႏွင္.ၿပည္.စံုပါက အဆင္.ၿမင္.ဥပါသကာ၊ဂုဏ္သေရရွိဥပါသကာ
စစ္စစ္ၿဖစ္ပါသည္။
(၁) ဘုရားရွင္၏တပည္.သားသံဃာမ်ားႏွင္. ေအးအတူပူအမွ် ဆင္းရဲခ်မ္းသာကို ေ၀မွ်ခံစားၿခင္း
(၂) ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကိုသာ အေလးဂရုၿပဳၿခင္း(အၿခား သာသနာပ အယူ၀ါဒမ်ားကို လံုး၀ ဂရုမၿပဳၿခင္း)၊
(၃) မိမိရွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာကို မွ်တစြာ ခြဲၿခမ္းသံုးစြဲ လွဴဒါန္းတတ္ၿခင္း၊
(၄) ဘုရားသာသနာပ်က္စီးမည္.အေရးေတြ.ၿမင္ပါက သာသနာေတာ္ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေႀကာင္းကိုသာ မေနမနား ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿခင္း၊
(၅) အယူေၿဖာင္.မွန္ၿပီး လူၿပိန္းတို.လက္ခံသည္. အထူးအဆန္းမဂၤလာကို ယံုႀကည္မွူမရွိသည္.အၿပင္ မိမိအသက္ကိုပဓာနမထားပဲ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဆရာ (ဘုရား) မွတၿခားအယူပ်က္ေသာ တတၱိဆရာမ်ားကို မိမိ၏ဆရာအၿဖစ္ မည္သည္.အခါမွ် မရည္ညႊန္းၿခင္း၊
(၆) ကာယကံ၊၀စီကံ ကိုေစာင္.ထိန္းၿခင္း၊
(၇) အတူေနပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္.သင္.တင္.ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္တတ္၍ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ၿငဴစူမူကင္းၿပီး သာသနာေတာ္ကိုခုတံုးလုပ္၍ ဟန္ေဆာင္ပလႊား၀ါႀကြားမူမၿပဳၿခင္း၊
(၈) ဘုရား ရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း၊
(၉) တရားရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း၊
(၁၀) သံဃာရတနာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္းတို.ၿဖစ္ပါသည္။ (မိလိႏၵပဥွာ၊၁၀၂)

အကယ္၍ ေဖာ္ၿပပါ ဥပါသကာဂုဏ္ ၁၀ ပါးကို ေၿပာင္းၿပန္က်င္.သံုးသူၿဖစ္ပါက ဂုဏ္သိကၡာမရွိေသာဥပါသကာ၊သို.မဟုတ္ ဥပါသကာမဟုတ္သူအၿဖစ္ေရာက္ရွိပါသည္။
(သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ စာအုပ္အခန္း(၈)မွ ကူးယူေရးသားပါသည္။)

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ မွတ္ေက်ာက္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s