နိဗၺာန္ ႏွင့္ ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိ ၿဖစ္ပံု၊ ပယ္ပံု

သခၤတ တရား = ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းေလးပါတို႔ ၿပဳၿပင္ဖန္တီးမႈကို
                    ခံရေသာ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္တရားသံုးပါး။ ထိုသံုးပါးကို ငါးပံုပံုလွ်င္ ခႏၶာငါးပါး
                     ၿဖစ္၏။

အသခၤတ တရား = ထိုအေၾကာင္းေလးပါးတို႔၏ ၿပဳၿပင္ဖန္တီးၿခင္းမွ လြတ္ေသာ အသခၤတ တရား
                       (နိဗၺာန္) ဟု ေခၚ၏။
 

သခၤတ တရားသည္ အနိစၥ အၿမဲမရွိ။
အသခၤတ တရားသည္ နိစၥ အၿမဲရွိ၏။

သခၤတ တရားသည္ ဒုကၡဆင္းရဲ၏။
အသခၤတ တရားသည္ သုခခ်မ္းသာ၏။

သခၤတ တရားသည္ အနတၱအႏွစ္သာရ မရွိ။
အသခၤတ တရားသည္ အတၱအႏွစ္သာရ ရွိ၏။

 

နိဗၺာန္ ကို နိ+၀ါန ဟု ပုဒ္ခဲြ၏။

နိ = ကားကင္းၿခင္း၊ ၀ါန = တဏွာ။ (တဏွာကင္းၿခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။)
 

“နိဗၺာန္ ဂုဏ္ရည္မ်ား”

အသခၤတံ အနတံ အနာသ၀ံ
သစၥဥြပါဏံ နိပုဏံ သုဒုဒၵသံ။

အဇဇၨရႏံ ၱဓု၀ံ အပေလာကိနံ၊
အနိဒႆနံ နိပၸပဥၥံ သႏံ ၱ။

အမတံ ပဏီတဥၥ သိ၀ဥၥ ေခမံ၊
တဏွာကၡေယာ အစၦရိယံ အဗ ၻဳ တံ။

အနီတိကံ အနီတိက ဓမၼံ၊
နိဗၺာနေမတံ သုဂေတန ေဒသိတံ၊

အဗ်ာပေဇၨာ ၀ိရာေဂါစ၊
သုဒၶိ မုတၱိ အနာလေယာ။

ဒီပံ ေလဏဥၥ တာဏဥၥ၊
သရဏဥၥ ပရာယႏိ ၱ။
            (သဠာယတန သံယုတ္ပါဠိေတာ္)

၁) အသခၤတံ   = မူလရင္းက သခၤတပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္သိမ္ေမြ႔လွသၿဖင့္ သခၤတဟု
                    သိေၾကာင္းမွတ္ေၾကာင္း လကၡဏာမွကင္း၍ ေနထေသာ၊

၂) အနတံ      = ဒုကၡစိုက္ပ်ိဳး တဏွာမ်ိဳးတို႔ မတိုးမညွပ္ မလာႏိုင္ရာလည္း ၿဖစ္ထေသာ၊

၃) အနာသ၀ံ   = ငရဲၿပိတၱာေဘးဧရာတို႔ ခါခါၿဖစ္ေစတတ္သည္ၿဖစ္၍ ေၾကာက္အပ္လွစြာ
                    တဏွာဒိ႒ိစေသာ အာသေ၀ါညစ္ဆိုးတရားမ်ိဳးတို႔ မတိုက္ခ်ိဳးႏိုင္ရာ ၿဖစ္ထေသာ။

၄) သစၥဥၥ       = နိဗၺာန္ဟူေသာ အမည္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ၿငိမ္းေအးၿခင္း ပရမတၱသေဘာအားၿဖင့္
                    တကယ္မွန္ၾကီးမွန္သည္လည္း ၿဖစ္ထေသာ၊

၅) ပါရံ         = ခႏၶာကိုယ္ဆိုး ဒုကၡအိုး၏ ၿပင္ဘက္၀ဋ္ဆင္းရဲေရအယဥ္မွ ထြက္ေၿမာက္ရာ
                     ကမ္း၀ထိပ္ၾကီးလည္း ၿဖစ္ထေသာ၊

၆) နိပုဏံ       = အထည္ၿဒပ္၊ ဥပါဒ္မထင္သည္ၿဖစ္၍ အလြန္သိမ္ေမြ႔စြာထေသာ။

၇) သုဒုဒၵသံ    = ပညာဥာဏ္ၿဖင့္ေသာ္လည္း ႏႈိင္းခ်င့္ေထာက္ဆ သိၿမင္ရႏိုင္စရာ
                     လြန္စြာခဲယဥ္းထေသာ။

၈) အဇဇၨရႏံ ၱ   = ၿငိမ္းေအးၿခင္းသေဘာအားၿဖင့္ ေပၚလာၿပီးေနာက္

                     ဘယ္ေလာက္ပင္ၾကာေသာ္လည္း ဘယ္သည့္ကာလမွ

                      ရင့္အိုပ်က္စီးၿခင္းလည္း မရိွႏိုင္ထေသာ။
 
(တစ္နည္း – ၿငိမ္းေအးၿခင္း အသီတိဘာ၀ သဘာ၀အားၿဖင့္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကမာၻပ်က္မီး
ေရၾကီး၊ ေလၾကီး တို႔ၿဖင့္ေသာ္လည္း ေဖာက္ၿပန္တုန္လႈပ္ၿခင္းမရွိ ပကတိၿမဲၿမံစြာ တည္ေနထေသာ။)

၉) ဓု၀ံ           = ပဋိသေႏၶ ေနၿခင္း အိုၿခင္း နာၿခင္း ေသၿခင္း စိုးရိမ္ၿခင္း အစရွိသည္မွ
                       လြတ္လိုကုန္သူတို႔သည္ ေရာက္အပ္ေသာ။
 
                   (တစ္နည္း – ၿဖစ္ၿခင္း၊ ပ်က္ၿခင္း သေဘာမရွိသည္ ၿဖစ္၍ ၿမဲေသာသေဘာရွိထေသာ)

၁၀) အပေလာကိနံ = ၿငိမ္းေအးၿခင္းသေဘာၿဖင့္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဘယ္သည့္ကာလမွ
                          အဘယ္တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿခင္း မရွိထေသာ။

၁၁) အနိဒႆနံ   – နတ္မ်က္စိၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စကၡဳ၀ိဥာဏ္ၿဖင့္ မၿမင္ေကာင္းထေသာ။

၁၂) နိပ၌ ပဥၥံ     =  အိုၿပန္နာရ၊ ေသရဆင္းရဲ၊ ေပါက္လဲခါ ခါသံသရာကို ခ်ဲ႔ထြင္တတ္သူ
                          တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိတို႔ မၿပဴမလာႏိုင္ရာ ၿဖစ္ထေသာ။

၁၃) သႏံ ၱ         = တစ္ဆယ့္တစ္သီး မီးၾကီးၿငိမ္းေအးရာလည္း ၿဖစ္ထေသာ။

၁၄) အမတံ       = မိမိထံတည္ေရာက္လာသူ ပရိနိဗၺဴတ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မအိုမေသ
                        အၿမဲတည္စံေနရာလည္း ၿဖစ္ထေသာ။

၁၅) ပဏီတံ      = ၿမင္ရေရာက္ရသူတို႔ မေရာင့္ရဲႏိုင္ဘြယ္၊ တကယ္လြန္ၿမတ္ေတာ္မူေသာ။

၁၆) သိ၀ဥၥ        = ၾကီးၿမတ္ေသာ ဂုဏ္က်က္သေရာရွိေတာ္မူထေသာ။

၁၇) ေခမံ          = ေဘးခပ္သိမ္း ကုန္ၿငိမ္းကင္းေ၀းရာလည္း ၿဖစ္ထေသာ။

၁၈) တဏွာကၡေယာ = ေဘးကိုၿပဳတတ္၊ ေၾကာက္အပ္လွစြာ။ ေၿခာက္တဏွာ(အာရံု ၆ ပါး) တို႔၏
                            ကုန္ရာကုန္ေၾကာင္းလည္းၿဖစ္ထေသာ။

၁၉) အစၦရိယံ      = ဒါန သီလ ဘာ၀နာ စေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ႏွင့္ မကင္းေသာ္လည္း၊
                        ယင္းအေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပံု သခၤတ နိမိတ္အရိပ္မထြက္၊
                        ယင္းသခၤတပံုဟန္ႏွင့္ အလြန္ေ၀းကြာ၊ လြန္စြာထူးၿမတ္သည္ၿဖစ္၍
                         အလြန္အံ့ဘြယ္သရဲ၊ အံ့အဲစေလာက္ၿဖစ္ေတာ္မူထေသာ။

၂၀) အဗၻဳတံ        = တရံတစ္ဆစ္ မၿဖစ္ဘူးေသးဘဲ တစ္ခါတည္းသာၿဖစ္လာၿပီးေနာက္
                         မေပ်ာက္မပ်က္ အၿမဲတည္ေနသည္လည္း ၿဖစ္ထေသာ။

၂၁) အနီတိကံ     = အလံုးစံုဆင္းရဲေဘးဒဏ္ဟူသမွ် ဘယ္ဟာတစ္ခုမွ မရွိထေသာ။

၂၂) အနီတိကဓမၼံ  = ဆင္းရဲရွိေသာ သေဘာမ်ိဳးမွ ဆန္႔က်င္ဘက္ၾကီးၿဖစ္၍ ေနထေသာ။

၂၃) အဗ်ာပေဇၨာစ = ေဘးရန္တြက္တာ ဘယ္ဟာတစ္ခုေၾကာင့္ၾကစရာ မရွိသည္လည္းၿဖစ္၏။

၂၄) ၀ိရာေဂါစ      = ေဘးရန္ၿဖစ္ေၾကာင္း ရာဂအေပါင္းမွ ေကာင္းေကာင္းၾကီး
                          ကင္းေ၀းရာလည္း  ၿဖစ္၏။

၂၅) သုဒၶိစ          = ေဘးရန္လာဘြယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ အညစ္အေၾကးမွ
                          ကင္းေ၀းစင္ၾကယ္ သည္လည္း ၿဖစ္၏။

၂၆) မုတၱိစ          = ေဘးရန္ထူထပ္ ဘံုသံုးရပ္တို႔မွ လွလွၾကီးလြတ္ရာလည္း ၿဖစ္၏။

၂၇) အနာလယံ     = အလုိလို၀ အလံုးစံုလွသၿဖင့္ ဘယ္ဟာတစ္ခုမွ မေတာင့္တရာလည္း ၿဖစ္၏။

၂၈) ဒီပံ ပရိနိဗၺဴတ  = ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ပုန္းေအာင္းရာတည္ရာ ကၽြန္းၾကီးသဖြယ္လည္း ၿဖစ္၏။

၂၉) ေလဏံပရိနိဗၶဴတ = ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေဘးမွလြတ္ေၾကာင္း ပုန္းေအာင္းခုိေနရာလည္း ၿဖစ္၏။

၃၀) တာဏံ         = မိမိ၌ တည္ေရာက္လာသူ ပရိနိဗၺဴတပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေဘးမလာရေအာင္

                           တကယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္လည္း ၿဖစ္၏။

၃၁) သရဏဥၥ     = မိမိတံခိုးမွီးလာသူ ပရိနိဗၺဴတပုဂၢိဳလ္၌ ေဘးမဆိုက္ရေအာင္ ေဘးတကာကို
                         ေကာင္းစြာဖ်က္ဆီးတတ္သည္လည္း ၿဖစ္၏။

၃၂) ပရာယဏံ   = ပရိနိဗၺဴတပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အလြန္အကဲတည္ေနရာ လဲေလ်ာင္းရာၿဖစ္၏ (၀ါ)
                         ေဘးကိုေၾကာက္သူ ပုဂၢိဳလ္ၿဖဴတို႔၏ တကယ္ေဘးမွ လြတ္ေၾကာင္း
                        ေကာင္းေကာင္းၾကီးလဲေလ်ာင္းတည္ ေနရာလည္း ၿဖစ္၏။
 
(မွတ္ခ်က္။ ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးေပးေသာ အနက္ၿဖစ္၏။)

 

 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူေသတာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သႆတဒိ႒ိ ၿဖစ္တတ္ၾကတယ္။

နိဗၺာန္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိ ၿဖစ္တတ္ၾကတယ္။
                                       (မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္)

ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိ   = ေသရင္ ေနာက္ထပ္ဘာမွ မၿဖစ္ေတာ့ဘူး လို႔ အယူမွားတာ။ (နိဗၺာန္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူမွား)

ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိ သည္ ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္၏။ အၿပစ္ၾကီးသည္။ သို႔ေသာ္ တရားသိလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ရန္လြယ္ကူ၍ မဂ္ဖိုလ္ကို အရၿမန္သည္။

 

အေၾကာင္းၿဖစ္လို႔ အက်ိဳးၿဖစ္တာပဲလို႔ သိလုိက္ရင္ ဘာဒိ႒ိစင္သတုန္း။

ဥေစ ၱဒ ဒိ႒ိစင္ပါတယ္။ (မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ အမွတ္စဥ္ ၄ က်မ္းစာ ဒိ႒ိမကြာရင္ နိဗၺာန္ မၿဖစ္တရားေတာ္မွ)

 

ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိ အယူရွိတတ္ပံုကို မဇၥ်ိမဏၰာသ ပါဠိေတာ္၊ ၀စၦသုတ္၌ ၀စၦအမည္ရွိသူက ဗုဒၶကို နိဗၺာန္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ေမးခြန္း ၄ ခုေမး၏။

၁) “ၿမတ္စြာဘုရား ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေသၿပီးသည့္ေနာက္ အဘယ္၌ၿဖစ္ပါသနည္း။”
   
     “ဗုဒၶက ထုိေမးခြန္းသည္ သႆတဒိ႒ိ ၿဖင့္ ၿငိေနေသာေၾကာင့္ ေၿဖဖို႔မသင့္ေလ်ာ္ဟု” ပယ္ေတာ္မႈ၏။
 
၂) “ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေသၿပီးသည့္ေနာက္ အဘယ္သို႔မွ် မၿဖစ္မေရာက္ေတာ့ၿပီေလာ။”
      
       ”ဤေမးခြန္းကာ ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာေၾကာင့္” ပယ္ေတာ္မူသည္။ ဥေစၦဒဒိ႒ိႏွင့္ အဘယ္သို႔ၿငိသနည္း။

ေနပူရွိန္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ပူေလာင္ေနသူသည္ ေအးၿမၾကည္လင္ေသာ ၿမစ္ေရအတြင္းသက္ဆင္းလိုက္လွ်င္ အပူၿငိမ္းၿခင္း၊ ေအးခ်မ္းေသာအရသာကို ခံစားၿခင္းႏွစ္မ်ိဳးၿဖစ္၏။

ထို႔အတူ ရဟႏာၱပုဂၢိဳလ္ စုေတၿခင္း၊ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္သြားၿခင္းသည္ ခႏၶာဒုကၡအပူၿငိမ္းၿခင္းႏွင့္တူ၏။ နိဗၺာန္၏အရသာကို သႏၱိသုခအၿဖစ္ၿဖင့္ ခံစားၿခင္းသည္ ေအးၿမၿခင္းႏွင့္တူ၏။ (ဂမီၻရာ ဂမီၻရ မဟာနိဗၺဳတဒီပနီက်မ္းမွ ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေပးေသာ ဥပမာ)

 

သဠာယတနာသံယုတ္ပါဠိေတာ္တြင္
 ကာယႆေဘဒါ ဓမၼေ႒ာ သခ်ၤ ံေနာေပတိေ၀ဒဂူ
ရဟႏာၱပုဂၢိဳလ္ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌နိဗၺာန္၌တည္သည္ၿဖစ္၍ သတၱ၀ါဟူေသာ အေရအတြက္ (သို႔) သခ်ၤ ံေနာေပတိ ဟုသာ ေဟာထား၏။

ယခုေခတ္လူအမ်ားစုထင္ေနသကဲ့သို႔ နိဗၺာန္သည္ ဘာမွ်မရွိေသာအရာဟုဆိုလွ်င္ သခ်ၤ ံေနာေပတိ သတၱ၀ါဟူေသာအေရအတြက္သို႔ မေရာက္ဟု ေဟာခဲ့မည္မဟုတ္။ နႆတိ- ေပ်ာက္ပ်က္၏။ နိတၳိ – မရွိစသည္ၿဖင့္သာ ေဟာၾကားခဲ့မည္ၿဖစ္၏။  နႆတိနိတၳိ စသည္ၿဖင့္ မေဟာၾကားသည္ကို ေထာက္ေသာအားၿဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ဘာမွ်မရွိေသာအရာမဟုတ္။
သႏၱိသုခ = ၿငိမ္းေအးေသာ ခ်မ္းသာဓါတ္အေနၿဖင့္ တကယ္ရွိေၾကာင္း ၿပတ္သားစြာမွတ္ရမည္။

၃) “ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေသၿပီးသည့္ေနာက္ ၿဖစ္သူလည္း ၿဖစ္၊ မၿဖစ္သူလည္း မၿဖစ္ဟု မွတ္ရမည္ေလာ။”
       
     ”ဤေမးခြန္းကား ဧကစၥသႆတ၀ါဒ  (တခ်ိဳ႕ၿမဲ၊ တခ်ိဳ႕မၿမဲဟု ယူဆၿခင္း) ႏွင့္ ၿငိေနေသာေၾကာင့္    
        ေၿဖဖို႔ မသင့္ဟု” ပယ္ေတာ္မူ၏။
 
၄) “ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေသၿပီးသည့္ေနာက္ ၿဖစ္သည္လည္းမဟုတ္၊ မၿဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟု      
     မွတ္ရမည္ေလာ။”
 
     “ဤေမးခြန္းသည္ အမရာ၀ိေကၡပဒိ႒ိ (မေရမရာ၊ ဟုိမေရာက္ သည္မေရာက္) ႏွင့္

     ၿငိေသာေၾကာင့္ ေၿဖလို႔မသင့္ေလ်ာ္ဟု” ပယ္ေတာ္မူ၏။ အမရာမည္ေသာငါးသည္ ေခ်ာေနေသာေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာကမွကိုင္ဖမ္း၍မရသလို မေရမရာ ဟုိမေရာက္ သည္မေရာက္ အယူ၀ါဒကို အမရာ၀ိေကၡ၀ါဒ ဟုေခၚ၏။ တိတိၳဆရာေတာ္ေၿခာက္ေယာက္တြင္ အပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ သိဥၥည္းဆရာၾကီး၏ ၀ါဒပင္ၿဖစ္၏။
 
၀စၦက နိဗၺာန္အယူအဆကို ဥာဏ္မမွီေတာ့ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသၿဖင့္ ဗုဒၶက ရဟႏၱပုဂၢိဳလ္စုေတၿပီးေနာက္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာခံစားပံုကို မီးပံု ဥပမာၿဖင့္ ၿပေတာ္မူ၏။
“ေလာင္စာကုန္သြားေသာေၾကာင့္ မီးပံုမွာ မီးမ်ားၿငိမ္းသြား၏။
ၿငိမ္းသြားေသာမီးေတာက္မ်ားကို အေရွ႕အရပ္သို႔ေရာက္သြားသေလာ၊ အေနာက္အရပ္သို႔ ေရာက္သြားသေလာ၊ စသည္ၿဖင့္ေမးလွ်င္ ေၿဖဖို႔ရာ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။” ထို႔အတူ ခႏၶာအသစ္မၿဖစ္ေတာ့သၿဖင့္ ဒုကၡမီးၿငိမ္းသြားေသာရဟႏာၱကိုလည္း ဘယ္အရပ္သုိ႔ေရာက္သည္။ ဘယ္အရပ္သုိ႔မေရာက္သည္ စသည္ၿဖင့္ ေၿဖလွ်င္မသင့္ေလ်ာ္ဟု ရွင္းၿပေတာ္မူ၏။
 
 

 

“နိဗၺာန္ ထင္ရွားရွိပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိလိႏၵမင္း ႏွင့္ ရွင္နာဂသိန္တို႔၏ အေမးအေၿဖက” ထပ္ဆင္းေထာက္ခံထား၏။
 
ေထရ္ – မင္းၾကီး ေကာင္းကင္ႏွင့္ နိဗၺာန္သည္ ထင္ရွားရွိ၏။
          သို႔ေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် မၿဖစ္။

မင္း    – ဒီလိုဆို အရွင္ဘုရားသည္ မရွိေသာတရားကို နိဗၺာန္ဟု ညႊန္ၿပမိေလၿပီး။
 
ေထရ္ – မင္းၾကီး နိဗၺာန္သည္ရွိ၏။ မေနာ၀ိညာဥ္ၿဖင့္ သိအပ္၏။ စင္ၾကယ္မြန္ၿမတ္ေသာ ကာမဂုဏ္
          အာမိသကင္းေသာစိတ္ၿဖင့္ ေကာင္းစြာက်င့္ေသာ အရိယာတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို သိႏိုင္ ၿမင္ႏိုင္၏။

မင္း   – အရွင္ဘုရား နိဗၺာန္သည္ မရွိတရားမဟုတ္လွ်င္ နိဗၺာန္ကို ဥပမာၿဖင့္ ၿပေတာ္မူပါ။
          နိဗၺာန္သည္ အဘယ္သုိ႔နည္း။
 
ေထရ္  – မင္းၾကိး ေလဆိုေသာအရာသည္ ရွိသည္မဟုတ္ေလာ။

မင္း    – ရွိပါသည္ အရွင္။
 
ေထရ္ – ေလသည္ အဆင္းပံုသ႑န္ အၾကီးအေသး အရွည္အတို အဘယ္သို႔ရွိပါသနည္း။

မင္း   – ေလကို ညႊန္ၿပရန္ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။
 
ေထရ္ – သို႔ဆိုလွ်င္ ေလမရွိသေလာ။ ေလသည္ မရွိတရားေလာ။

မင္း   – ေလသည္ ရွိပါ၏။ ေလကိုညႊန္ၿပရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေလရွိသည္ကို ႏွလံုးသား၌
         သိေနပါသည္။ ႏွာသီး၀၌ တိုးေနပါသည္။ တိုးေသာလကၡဏာအားၿဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။
 
ေထရ္ – မင္းၾကီး နိဗၺာန္သည္လည္း ဤသို႔ပင္ၿဖစ္၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိသည့္ လကၡဏာအားၿဖင့္
          ထင္ရွားရွိေၾကာင္း သိႏိုင္၏။ ေလကဲ့သို႔ပင္ အဆင္းအားၿဖင့္လည္းေကာင္း။
          ပုံသ႑န္အားၿဖင့္လည္းေကာင္း ညႊန္ၿပ၍မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

မင္း – လက္ခံပါၿပီ အရွင္ဘုရား။ ဆက္၍ေမးလိုသည္မွာ နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္ရွိပါသေလာ။
 
ေထရ္ – မင္းၾကီး နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္မရွိပါ။

မင္း    – နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္မရွိၿငားအံ့။ နိဗၺာန္ သည္မရွိႏိုင္။
            နိဗၺာန္ကို မည္ကဲ့သို႔ မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္အံ့နည္း။
 
ေထရ္ – မင္းၾကီး နိဗၺာန္သည္ အၿမဲအစြဲတည္ေနသည့္ ေနရာအရပ္သည္ မရွိေသာ္လည္း
          နိဗၺာန္သည္ ရွိ၏။ ေကာင္စြာက်င္းေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈၿဖင့္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္၏။
          ဥပမာ မီးသည္ထင္ရွားရွိ၏။ ထိုမီး၏ အၿမဲအစြဲတည္ေနရာအရပ္သည္ မရွိသလိုၿဖစ္၏။
          ေက်ာက္ခဲႏွစ္လံုးခတ္မွ ၀ါးႏွစ္လံုးပြတ္မွ မီးရသလိုၿဖစ္၏။

မင္း  –  လက္ခံပါၿပီ အရွင္ဘုရား။

 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိုၾကည့္၍ နိဗၺာန္ကို မီးႏွင့္ ဥပမာေပးထားၿခင္း ၿဖစ္၏။

        ၀ါးႏွစ္လံုးပြတ္တိုက္ရာ၌ မီးသည္ မည့္သည့္၀ါးလံုးထဲမွာမွမရွိ။

       သို႔ေသာ္ၾကာၾကာပြတ္တိုက္ေသာအခါ မီးသည္ထြက္ေပၚလာ၏။
 

ထို႔အတူ ၀ိပႆနာဥာဏ္ၿဖင့္ ခႏၶာငါးပါးကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနိတၱ ရႈေန၏။

၀ိပႆနာဥာဏ္ထဲတြင္လည္း နိဗၺာန္မရွိ။

ခႏၶာငါးပါးတြင္လည္း နိဗၺာန္မရွိ။

သို႔ေသာ္ ရႈပြားဖန္မ်ားလာေသာအခါ အခ်ိန္က်သည္ႏွင့္ နိဗၺာန္ သည္ေပၚလာရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို မီးႏွင့္ ဥပမာေပးၿခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုၾကည့္၍ ေပးထားၿခင္းဟု ဆိုခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္၏။

 

 

အညြန္း – အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊၿပည္သာ) ေရးသားေတာ္မူေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရ၀ိပႆနာ အတဲြ ၃+၄ စာအုပ္။

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s