လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၀ိပႆနာ ဆံုးမစာ

လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆံုးမစာ”

နင္ႏွင့္ မဆိုင္၊ နင့္ပိုင္မဟုတ္

နင့္ရုပ္ နင့္နာမ္၊ နင့္သႏာၱန္ကို

နင့္ဥာဏ္မစူး ၊ အေပ်ာ္ၿမဴး၍

မူးမူးေမ့ေမ့ ၊ အမ်ားေလံၿဖင့္

ေန႔ရက္အဖံု ၊ လြန္ခဲ့ကုန္ၿပီ။
 
နင္နဲ႔လည္း မဆိုင္ နင္လည္းမပိုင္တဲ့ သူ႔သေဘာအတိုင္းၿဖစ္ၿပီး

သူ႔သေဘာအတိုင္း ပ်က္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ကို အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဥာဏ္ မ၀င္စားႏိုင္ဘဲ

အေပ်ာ္ၿမဴးဖူး မူးေမ့ၿပီးေနခဲ့တာ ေန႔ရက္မ်ားစြာ ကုန္ခဲ့ၿပီ။

 

ဤ၀ိပႆနာ အလုပ္သည္ သမထအလုပ္ကဲ့သို႔ ပလီေဗာဓ ဆိတ္ၿငိမ္ရာၾကီးကိုရမွသာ ၿပီးစီးႏိုင္သည္မဟုတ္။

ပါရမီဥာဏ္သည္သာ ပဓာနတည္း။ ပါရမီဥာဏ္ရွိခဲ့ပါမႈ တရားနာရင္းႏွင့္ပင္ ေပါက္ေရာက္၍ သြားတတ္၏။ ဃရာ၀ါသကိစၥအတြင္းမွာပင္ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္၏။ အေၾကာင္းမႈကား ဥာဏ္ရွီသူတို႔မွာ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ၿပင္ အိမ္တြင္းအိမ္ၿပင္ ရြာတြင္းရြာၿပင္ ေတြ႔ၿမင္သမွ်သည္ အနိစၥ ဥာဏ္ပြားစီးဖို႔ခ်ည္းသာတည္း။

 

မွ – ေသာမနႆုေပကၡာဒီပနီ စာမ်က္ႏွာ ၆၁၊ ၆၂ – ယခုေခတ္သည္ သုကၡ၀ိပႆကေခတ္

အာဇီ၀႒မကသီလ လံုၿခံဳလွ်င္ လူသီလ၀ႏ ၱၿဖစ္ေပၿပီ။ သတိလြတ္သၿဖင့္ ၿပဳမိလွ်င္ ရွိၿပန္လွ်င္ ဤအမႈကို ေနာင္ခါ ငါမၿပဳဟု တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ဓိဌာန္လွ်င္ လံုၿမဲလံုၿပန္၏။ သီလ၀ိသုဒၶိ ၿဖစ္၏။

စိတၱ၀ိသုဒၶိ (သမထ) မွာ တတ္ႏိုင္လွ်င္ အထူးေကာင္း၏။ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ေနရ၏။ ဥပစာရဘာ၀နာ၊ အပၼနာ ဘာ၀နာ ဟူေသာ စိတၱ၀ိသုဒၶိကို အသီးမလုပ္ေသာ ေယာဂီကို သုကၡ၀ိပႆက (၀ိပႆနာ သက္သက္ကိုသာ ရႈပြားၿခင္း) ေယာဂီဟု ေခၚသည္။ သုဒၶသိပႆက (၀ိပႆနာ သက္သက္ကို ရႈပြားသူ) ေယာကီဟုလည္း ေခၚ၏။
ယခုကာလသည္ သုကၡ၀ိပႆကေခတ္တည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ သီလ၀ိသုဒၶိေနရာက်လွ်င္ ဓါတုမနသိကာရကို ထူေထာင္ရမည္။

ငါေၿပာခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြ လိုအပ္တဲ့ အကိုးအကားက ဒီမွာတင္ လံုေလာက္ပါၿပီ. ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ကို ဓါတ္ ဉာဏ္ပရမတ္ ဉာဏ္ေလး အေၿခခံရသြားေအာင္ ေနာက္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာနီးပါးအခ်ိန္က ေရးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕အေရးအေသားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေခတ္မီတယ္ ရွင္းလင္းတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ ဓါတုမေနသိကာရထူေထာင္ပံုကို ဆက္ဖတ္ၿပမယ္။

ထူေထာင္ပံုက ဤကိုယ္၌ ပထ၀ီဓါတ္ (ေၿမဓါတ္) ၊ အာေပါဓါတ္ (ေရဓါတ္)၊ ေတေဇာဓါတ္ (မီးဓါတ္)၊ ၀ါေယာဓါတ္ (ေလဓါတ္) ဟူ၍ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးရွိ၏။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါး ရွိ၏ ဆိုေသာ္လည္း ဤေၿမသည္

၁) ေလာကေၿမ – လူအမ်ားသိေသာ သိလာပထ၀ီ ပံသုပထ၀ီ ေၿမ ႏွစ္ပါး။ (ပရမတ္ ေၿမ မဟုတ္။ အနိစၥ အစစ္ မ၀င္ႏိုင္။)

၂) သုတၱန္ေၿမ – ဆံပင္၊ ေမႊးညင္း၊ ေၿခသည္း၊ လက္သည္းစေသာ ပထ၀ီဓါတ္ ၂၀ ေၿမ။ (ပရမတ္ ေၿမ မဟုတ္။ အနိစၥ အစစ္ မ၀င္ႏိုင္။)

၃) ပရမတ္ေၿမ – အထည္ၿဒပ္မဟုတ္ေသာ ခက္မာမႈၾကိယာ သက္သက္သည္သာ ပရမတ္ေၿမ အဘိဓမၼာေၿမ အစစ္တည္း။ (အနိစၥလကၡဏာေရး အစစ္ ၀င္ႏိုင္သည္။)
ဟု သံုးပါးရွိ၏။

အနိစၥလကၡဏာေရး အစစ္ ဆိုသည္ကား တစ္နာရီအတြင္းမွာပင္ အခါမ်ားစြာ  ပ်က္မႈ ခ်ဳပ္မႈ ေသဆံုးမႈ ကုန္ခန္းမႈတည္း။

အထည္ၿဒပ္ပညတ္သ႑န္ၿဖစ္ေသာ ဆံပင္မည္သည္ တစ္နာရီအတြင္းမွာ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကုန္ဆံုးမည္ေ၀းစြ။ လူေသ၍မွ ဆံပင္မေသေသး။ ဆံပင္၌ ခက္မာမႈ ၾကိယာတစ္မ်ိဳးသည္ရွိ၏။ ထိုၾကိယာသည္သာလွ်င္ ပရမတ္ေၿမအစစ္တည္း။ ဆံပင္၌ ထိုေၿမဓါတ္ အစစ္သည္မႈကား တစ္နာရီအတြင္းမွာပင္ အခါမ်ားစြာ ပ်က္၏ ခ်ဳပ္၏ ေသ၏ ဆံုး၏ ကုန္၏ ခန္း၏ ကြယ္ေပ်ာက္၏။

ပ်က္ပံုထင္ရွားေစၿခင္းငွာ ဉာဏ္ၿဖင့္ ဆံပင္ကို ေခြ၍ၾကည့္၊ ေၿမဓါတ္စစ္မပ်က္ခဲ့လွ်င္ ကိုင္း၍ညႊတ္၍ပင္မရ။ ပကတိအတိုင္း ေတာင့္တင္းခုိင္မာ၍ ခံေနလတ့့ံ။ ကိုင္း၍ညႊတ္၍ရခဲ့လွ်င္ ဆံပင္အတြင္း၌ နဂိုေၿမဓါတ္ေတြေၿမ႕ေၿမ႕ ေၾကေပ်ာက္ပ်က္ဆံုး၍ ကုန္ၿပီဟု သိအပ္၏။

ေၿမဓါတ္သစ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ေၿပာင္းလဲ၍လၿပီဟု သိအပ္၏။ ဉာဏ္စိုက္မိဲ့စြ။ ပရမတ္ေၿမဓါတ္အစစ္မည္သည္ခက္မာမႈ ၾကိဟာမွ်ကိုသာ ဆိုေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ကိုေခြရာ၌ ထိုဆံပင္အတြင္းမွာ ၾကိယာအေၿပာင္းအလဲကို ၿဖစ္ေအာင္ ၾကည့္ရသည္။

ၾကိယာေၿပာင္းလဲမႈဆိုသည္ကား မာမႈၾကိယာ အေၿခအေန တစ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပ်က္၍ပ်က္၍ မာမႈၾကိယာ အသစ္အသစ္ အဆင့္ဆင့္ၿဖစ္ေပၚ၍ သြားမႈကို ၾကိယာေၿပာင္းလဲမႈဆိုသည္။ ၾကိယာ ေၿပာင္းလဲမႈ ထင္ၿမင္ခဲ့လွ်င္ ၾကိယာေဟာင္း ပ်က္ဆံုးမႈ အဆင့္ဆင့္ ဧကန္ရွိ၏။

ပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့လွ်င္ ေၿပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္။ ၾကိယာ ေဟာင္း ပ်က္ဆံုးမႈ အဆင့္ဆင့္တို႔ႏွင့္ ၾကိယာအသစ္ၿဖစ္ေပၚမႈ အဆင့္ဆင့္တို႔၏ အကူးအကူး အၾကားအၾကားတုိ႔၌ အာကာသဓါတ္ အၿခားအၿခားကိုလည္း  ဉာဏ္ႏွင့္ ၿမင္ေအာင္ ၾကည္။ အာကာသဓါတ္ကို ၿမင္တတ္မွ သႏ ၱတိအစဥ္ၿပတ္မည္။ ဤ၌ ၾကိယာေဟာင္း အဆင္ဆင့္ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္မႈကို အနိစၥလကၡဏအစစ္ဆိုသည္။

ဤအနိစၥကိုၿမင္ႏိုင္မွ ၀ိပႆနာအစစ္ၿဖစ္၏။ ဓါတ္၏ပ်က္ၿခင္း၊ ဓါတ္၏ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဓါတ္၏ ေသၿခင္း၊ ဓါတ္၏ဆံုးၿခင္း။ ဓါတ္၏ ကုန္ခန္းၿခင္းကို အနိစၥဆိုသည္။ မရဏအစစ္ေပတည္း။ ဤမရဏအစစ္ကို ၿမင္မွ ၀ိပႆနာ ဉာဏ္အစစ္ၿဖစ္သည္။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား, ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s