ခႏၶာမွာအႏွစ္ရွာ သီလပါ

ေရွးကနဦးအခါက လူအေပါင္းတို႔သည္ သက္ရွိသတၱ၀ါတို႔ကို မသတ္ၿဖတ္ၾက။ အသားကိုလည္း မစားၾက။

ဥကၠာကရာဇ္မင္း လက္ထက္မွစ၍ သတ္ၿဖတ္စားေသာက္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔လက္ထက္တိုင္ပင္။ တိရစာၦန္တို႔၏ အသားကိုစားသံုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ လူ႔ေလာကၾကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေသာ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ၿမတ္တို႔သည္ ေရွာင္လႊဲစြန္႔ခြာသြားၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါမွစ၍ လူတို႔အေပၚေရာဂါေဘးဘယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေတာ့သည္။

                              (အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ တိကနိပါတ္)

 
တေယာေရာဂါ ပုေရအာသံု၊
ဣစာၦအန သနံဇရာ။
ပသုနဥၥ သမာရမာၱ
အဌန၀ုတိ အာဂမံု။

ေလာက၌ အသားစားသူတို႔မရွိမီက

၁) မိမိ၌မရွိေသးေသာ ဥစၥာဓနကို လိုခ်င္ေတာင့္တၿခင္း၊

၂) စားခ်ိန္က်လွ်င္ မစားရ၍ဆာေလာင္ၿခင္း၊

၃) အိုခ်ိန္က်၍ အိုရၿခင္းဟူေသာ အရာတို႔သာ အနာေရာဂါအၿဖစ္ၿဖင့္ ရွိၾကကုန္၏။

တိရစာၦန္သတၱ၀ါတို႔ကို သတ္ၿဖတ္စားေသာက္ၾကေသာအခါမွပင္ (၉၈)ပါးေသာ အနာေရာဂါတို႔သည္ လူ႔ေလာက၌ ေပၚေပါက္လာကုန္သည္။

          (သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္၊ ဓမိၼကသုတ္)

 

ကုသိုလ္အားလံုး၏ မိခင္

အာဒိသီလံ ပတိဌာစ

ကလ်ာဏဥၥ မာတုကံပမုခံ သဗၺဓမၼာနံ

တသၶာသီလံ ၀ိေသာဓေယ။
          (ေထရဂါထာ ပါဠိေတာ္)

ကိုယ္ႏႈတ္ကို ထိန္းသိမ္းေၾကာင္း သီလတရားသည္

ကုသိုလ္အားလံုး၏ အဦးအစၿဖစ္၏။

ကုသိုလ္အားလံုး၏ တည္ရာၿဖစ္၏။

ကုသိုလ္အားလံုး၏ မိခင္လည္း ၿဖစ္၏။

ကုသိုလ္အားလံုး၏ အၾကီးအမွဴးလည္း ၿဖစ္၏။

ထိုေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ငါးပါးသီလကို စင္ၾကယ္ေအာင္ သုတ္သင္ရာ၏။
 

(၉၈) ပါးေသာ ေရာဂါတို႔ ေပါက္ပြားရာခႏၶာကိုယ္၊ ကိုးေပါက္ေသာ ဒြါရတို႔မွ အပုပ္ရည္တို႔ ေန႔စဥ္စီးထြက္ရာ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ အႏွစ္သာရထုတ္ယူခ်င္လွ်င္ သီလေစာင့္ရမည္။

 

သီလေစာင့္ၿခင္းၿဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ ရေသာ အက်ိဳး ငါးမ်ိဳးမွာ

၁) သီလႏွင့္ ၿပည့္စံုေသာသူသည္ မေမ့မေလ်ာ့ၿခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥအစုကို ရၿခင္း

၂) ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသတင္း ၿပန္ႏွံ႔ၿခင္း

၃) ပရိသတ္ေလးပါးအလယ္သို႔ မေၾကာက္မရြံ႕ မ်က္ႏွာမညိဳွးငယ္ပဲ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၿခင္း

၄) ေတြေ၀ၿခင္းမရွိပဲ ေသရၿခင္း (ပစၥပၸဳန္အက်ိဳး)

၅) ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ၿပည္၌ၿဖစ္ရၿခင္း (တမလြန္က်ိဳး) အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

လူ႔သိကၡာ = လူတို႔ေစာင့့္ထိန္းရေသာ ငါးပါးသီလ

မည္မွ်ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ္လည္း သီလမရွိေသာသူသည္ သိကၡာမရွိေသာ သူသာ ၿဖစ္သည္။

သီလေတာ သုခိတာ = သီလရွိမွ ကိုယ္က်န္းမာ၍ စိတ္ခ်မ္းသာမည္ဟု ဗုဒၶက ေဟာၾကားထားသည္။

 

 
၁) ပါဏာတိပါတ သိကာၡပုဒ္

ပါဏ= အသက္ကို

အတိပါတ = လွ်င္ၿမန္စြာခ်ၿခင္း။
 

ပါဏာတိပါတ ကံ ထိုက္မထိုက္ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္ အဂၤါငါးခ်က္

၁) သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ေကာင္ၿဖစ္ၿခင္း၊

၂) သတၱ၀ါဟူေသာ အမွတ္သညာရွိၿခင္၊း

၃) ေသေစလိုေသာ စိတ္ေစတနာရွိၿခင္း၊

၄) ေသဖို႔ရန္ ကိုယ္ ႏႈတ္ တစ္ခုခုၿဖင့္ လံု႔လၿပဳၿခင္း၊

၅) ေသသြားၿခင္း တို႔ ၿဖစ္ေပသည္။

(ေရာဂါဒဏ္ကို မခ်ိမဆန္႔ခံစာေနေသာ လူနာတစ္ေယာက္ကို မၾကည့္ရက္ပါဘူးဆိုၿပီး ၿမန္ၿမန္ေသေစထိုးေပးေသာ ဆရာ၀န္ေရာ။ ထိုးခိုင္းေသာ လူနာရွင္ပါ ပါဏတိပါတကံထိုက္သည္။ အမွန္ကား ေသေဆးထိုးသခုိက္တြင္ သနားေသာစိတ္ေခတၱေပ်ာက္သြားၿပီး ၿမန္ၿမန္ေသေစလိုေသာ သိမ္ေမြ႔လွသည့္ ေဒါသစိတ္က ကာယကံရွင္ သတိမထားလိုက္မိေသာအခ်ိန္ပင္ၿဖစ္သည္။
ပါဏာတိပါတ လုပ္သင့္ေသာ အခါႏွင့္ မလုပ္သင့္ေသာအခါ ဟု ခဲြထားရ၏။

မလုပ္သင့္ေသာအခါကား = အေပ်ာ္သေဘာၿဖင့္ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္အပ္။ အစာအတြက္ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္အပ္။

လုပ္သင့္ေသာအခါကား = မိမိ၏အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးေသာအခါတြင္ ၿဖစ္၏။

သာကီ၀င္မင္မ်ိဳးတို႔သည္ ထိုေခတ္ထိုအခိ်န္က ေလးအတတ္ကို အကၽြမး္က်င္ဆံုး ၿဖစ္၏။ ၀ိဋဋဴပေခါင္းေဆာင္ေသာတပ္မ်ားသည္ သူတို႔ကို သတ္ရန္လာေသာအခါ ေလးႏွင့္ အေ၀းမွသာ ပစ္သတ္လွ်င္ ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါဏာတိပါတ ကံထိုက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္သာ လည္ပင္ေဘး နားရြက္ေဘးတို႔မွ ကပ္၍သာပစ္၏။ တကယ္မွန္ေအာင္ မပစစ္သည္ကို သိသည္ႏွင့္  ၀ိဋဋဴပတပ္သားမ်ားက အတင္းတက္ၿပီး ခုတ္သတ္ေသာေၾကာင့္ သာကီ၀င္မ်ား ကုန္လုနီးပါး အသတ္ခံၾကရ၏။

ဘုရားေလာင္းသည္လည္း နႏၵိေသနအမတ္သည္ အႆကဘုရင္ႏွင့္ဦးေဆာင္ၿပီး ကာလိဂၤမင္း၏ တပ္သားတို႔ကို သတ္ၿဖတ္ရသည္သာၿဖစ္၏။

ဘုရားေလာင္း ၀က္မင္းၿဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္း ၀က္တစ္ေကာင္ကို ေန႔စဥ္လာစားေသာ က်ားကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး သတ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသည္မွာ မိမိအတြက္ အတၱမဟုတ္။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သတ္ခဲ့ရသည္သာ ၿဖစ္၏။

ထုိသို႔  ပါဏာတိပါတ ကံ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း အလြန္ဆံုး တိရစာၦန္ဘံုကိုသို႔သာ ဆဲြခ်ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာက္က်ေနာက္က်ေတာ့မၿဖစ္။ ၀က္ၿဖစ္လွ်င္ ၀က္မင္း။ သမင္ၿဖစ္လွ်င္ သမင္မင္း စသည္သာ ၿဖစ္သည္။ အတၱအတြက္  ပါဏာတိပါတ ကံ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ငရဲထိ ဆဲြခ်ႏိုင္သည္။

ထုိသို႔ အကုသိုလ္ကံ က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မတားဆီးႏိုင္ေပ။ ေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ားမီးႏိုင္ ဆိုသည့္အတိုင္း ကုသိုလ္မ်ား အားေကာင္းလွ်င္ အကုသိုလ္ကံသည္ ေခါငး္မေထာင္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ပဥၥနိကကံ ငါးပါးၿဖစ္ေသာ (အေမသတ္ေသာ္ကံ။ အေဖသတ္ေသာကံ၊ ရဟႏာၱသတ္ေသာ္ကံ၊ သံဃာသင္းခဲြေသာကံ၊ ဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္လုပ္ေသာကံ သာမဟုတ္ခဲ့ပါႏွင့္။)

ဥပမာအားၿဖင့္ ဒု႒ဂါမဏိမင္းၾကီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ ေၾကးကုလားေပါင္းႏွစ္သိန္းခဲြကို သတ္ၿဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေသေသာအခါ တုသိတာနတ္ဘံုသို႔ေရာက္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒု႒ဂါမဏိမင္းၾကီးၿပဳခဲ့ေသာ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္စေသာ ကုသိုလ္ကံက အကုသိုလ္ကံကို လႊမ္းမိုးသြားၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရၿပီလွ်င္ အပယ္ဆဲြခ်မည့္ အကုသိုလ္မွန္သမွ် အကုန္ေပ်ာက္သြားေပသည္။

 

ပါဏာတိပါတ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ပါဏာတိပါတ္၊ သူ႔အသက္သတ္က

ခ်ိဳ႔တတ္အဂၤါ မဲြၿပာရုပ္သြင္ (ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့တတ္ၿခင္း၊ မဲၿပာေနၿခင္း။)

အားအင္ခ်ိဳ႕ယြင္း လွ်င္ၿခင္းလည္းေ၀း (အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ၿခင္း၊ ေလးလံထိုင္းမိုင္းၿခင္း။)

ေဘးကိုေၾကာက္တတ္၊ အသက္ခံရာ (အၿမဲေၾကာက္ေနရၿခင္း၊ သူတစ္ပါးသတ္တာခံရၿခင္း။)

အနာမ်ားလ်က္ ေၿခြရံပ်က္၍ (အနာေရာဂါမ်ားၿခင္း၊ အေၿခြအရံပ်က္ၿခင္း)

အသတ္တိုလ်၊ ၿပစ္မ်ားစြသည္။ (အသတ္တိုၿခင္း)

ေရွာင္ကအၿပန္ အက်ိဳးတည္း။ (ပါဏာတိပါတကံ ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား)

 


တပ္ကပ္ႏွင့္ ဆုတ္ကပ္ၿဖစ္ေပၚမႈ

ေမတၱာ၊ သီလမရွိမႈေၾကာင့္ ဆုတ္ကပ္ၿဖစ္ၿပီး သီလရွိမႈေၾကာင့္ တက္ကပ္ၿဖစ္သည္။ ယခုသည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ အသက္ရွည္ေသာ အသၤေခ်ယတန္းမွစ၍ ဆုတ္လာခဲ့ရာ (၇၅)ႏွစ္တန္းအခ်ိန္သို႔ ပင္ေရာက္လာေပၿပီ။

ရက္စက္ေသာလူသားတို႔၏ သက္တမ္းကိုလည္း တၿဖည္းၿဖည္းဆုတ္ေပးေနရာ ေနာင္ဆိုလွ်င္ ဆယ္ႏွစ္တန္းထိ ဆုတ္မည္။ ထို ဆယ္ႏွစ္တန္းအခ်ိန္သည္ကား လူသားတို႔သည္ တိရစာၦန္တို႔အေပၚတင္ခဲ့ေသာ ေသြးေၾကြးမ်ားကို အေက်အလည္ေပးဆပ္ရေသာအခါဟုပင္ ဆိုထိုက္၏။ ဆယ္ႏွစ္တန္းေရာက္လွ်င္လည္း လူသားမ်ားသည္ တိရစာၦန္မ်ားကိုသာမက လူအခ်င္းခ်င္းကိုပင္ မသတ္ၿဖတ္ရလွ်င္ မေနႏိုင္ေအာင္ ၿဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူ႔သႏာၱန္တြင္  မိတ္ေဆြဆိုတာ မရွိေတာ့။ (ေၾကာက္စရာေကာင္းစြ။)

ထို႔ေၾကာင့္ လူခ်င္းေတြ႕လွ်င္ ေဒါသစိတ္ၿဖင့္ ၿမက္ပင္ကို ဆဲြႏႈတ္လိုက္လွ်င္ လွံၿဖစ္သြားသည္။ ငွက္ေပ်ာဖက္လိုအရြက္ကို ဆဲြယူလိုက္လွ်င္ ဓားၿဖစ္သြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဓါး လံွ ၿဖစ္ရၿခင္းသည္ အပူဓါတ္ ေဒါသကို ထိန္းေပးမည့္ အေအးဓါတ္ ေမတၱာခမ္းသြားေသာေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္သည္။ ထိုဓားလွံတို႔ၿဖင့္ အခ်င္းခ်င္းထိုးခုတ္ရင္း သီလမရွိေသာလူသားမ်ားအားလံုး ေသဆံုးၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ လူမိုက္တို႔ကိုေၾကာက္သၿဖင့္ ေတာထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အၿပင္ထြက္လာၾကသည္။

သီလကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ အေသဆိုးၿဖင့္ ေသၾကရေသာလူမ်ားကိုၾကည့္ကာ တရားပါရလာၿပီး သီလကို ပိုေစာင့္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာကရုဏာ ပိုထားလာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆယ္ႏွစ္တန္းရွိမိဘကေမြးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ သက္တမ္းရွည္ၾကသည္။ ႏွစ္ဆယ္တန္းရွိ မိဘကေမြးေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အႏွစ္ေလးဆယ္သက္တမ္းရွည္ၾကသည္။ ထို႔သို႔ သီလတန္ခိုးေၾကာင့္သက္တမ္းသည္ ေခါက္ခ်ိဳးတက္လာလိုက္ရာ လူသားသည္ နတ္ၿဗဟၼာတို႔ထက္ သကတ္မ္းရွည္ေသာ အသေခ်ၤယတန္းသို႔ေရာက္သြားသည္။
ထိုအသေခ်ၤယတန္းတြင္ အရိေမတၱယ်ဘုရား မပြင့္ေသးပါ။ သက္တမ္းရွည္လြန္းအားၾကီး၍ အိုၿခင္း၊ နာၿခင္း၊ ေသၿခင္းတို႔မွာ မထင္ရွားသၿဖင့္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနိတၱ စသည္တို႔ကို မၿမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားမပြင့္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

အိုၿခင္း၊ နာၿခင္း၊ ေသၿခင္း မေတြ႔ရသၿဖင့္ လူသားမ်ားမွာ ၿဗဟၼစိုရ္ (ေမတၱာ ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာ) ကင္းကာ သီလကို ၿပန္လည္ ခ်ိဳးေဖာက္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္တမ္းၿပန္ဆုတ္လာၿပီး တစ္သိန္းတန္း အေရာက္က်မွ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္မည္ၿဖစ္သည္။

လူသားတို႔သည္ တိရစာၦန္ကို ထင္သလို သတ္ၿဖတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိရစာၦန္မ်ားက  ဘာမွ ၿပန္မလုပ္ႏိုင္။ ကလဲ့စားလည္းမေခ်ႏိုင္။ ထိုအခါ သဘာ၀တရားက တိရစာၦန္တို႔ကိုယ္စား ကလဲ့စားေခ်၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ့သည္။ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရၿခင္း ၿဖစ္သည္။
 
 

၂) အဒိႏၷာဒါန သိကၡာပုဒ္

အဒိႏၷ = မေပးေသာ ဥစၥာကို

အာဒါန = ယူၿခင္း။
 

အဒိႏၷာဒါန ကံ ေၿမာက္ရန္ အဂၤါ ငါးခ်က္

၁) သူတစ္ပါးဥစၥာၿဖစ္ၿခင္း

၂) သူတစ္ပါးဥစၥာဟု သိၿခင္း

၃) ခုိးယူလိုေသာ စိတ္ရွိၿခင္း

၄) ခိုးယူမႈၿဖစ္ေသာ ကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ လံု႔လတစ္ခုခုကိုၿပဳၿခင္း

၅) ခုိးယူမႈေအာင္ၿမင္ၿခင္း တို႔ ၿဖစ္ေပသည္။

 
ခိုးယူမႈက်ဴးလြန္ေသာသူမ်ား ခံစားရမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကား –

အဒိႏၷာဒါ၊ ခိုးမိပါမႈ

ဥစၥာနည္းမဲြ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ (ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ ဥစၥာနည္းသည္။ မဲ့သည္။ ဆင္းရဲသည္။ ငတ္သည္။)

လိုရွိမရ၊  ေဘာဂပ်က္စီး (အလိုရွိတာကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မရ။)

ေရမီးသူခိုး၊ ေမြခံဆိုးႏွင့္၊ (ရလာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးက ပ်က္စီး။)

မင္းဆိုးအၿပား၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္၊

ပ်က္ၿပားဥစၥာ၊ ၿပစ္မ်ားစြာသည္၊

ေရွာင္ခါအၿပန္ အက်ိဳးတည္း။

သူ႔ဥစၥာခိုးယူၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အၿပန္တည္း။

မရေသာနည္းၿဖင့္ ရယူၿခင္းမွန္သမွ်သည္ စာေပတြင္ ခိုးၿခင္းဟု သံုးသည္။

 
စိတ္ေကာင္းရွိေသာမိသားစုသည္ အရွင္ဇ၀နအား ေက်ာင္းေဆာင္လွဴဘူးသည္။ ေစတနာေကာင္း ပထမေဇာသည္လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာ။ အိမ္ငွားဘ၀ၿဖင့္ ေက်ာင္းလွဴၿပီးမၾကာခင္တြင္ ကိုယ္ပိုင္တုိက္ႏွင့္အိမ္ ၿဖစ္သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မီးသံုးၾကိမ္တိတိ အေလာင္ခံရၿပီး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားၿပားစြာ ဆံုးရွံဴးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

အတိတ္ဘ၀က ၿပဳခဲ့ေသာ အဒိႏၷာဒါနကံ ပင္တည္း။ သူတို႔သည္ ပစၥကၡတြင္ ကုသို္လ္အားေကာင္းေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္ၿပီးမၾကာခင္မွာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ၿပန္လည္စုေဆာင္းမိသည္သာၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္တရားမ်ားကို ပစၥကၡဘ၀တြင္ ၾကိဳးစားေနဖို႔သာ အေရးၾကီးသည္။

တခါက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ ေက်ာင္း၀င္ထဲသို႔ အၿမဲပိတ္ထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ ထိုၿမိဳ႔သို႔ ေၿပာင္းလာကာစ ဒကာတစ္ေယာက္သည္ ဆြမ္းစားပင့္ရန္ေက်ာင္း၀င္းသို႔ ၀င္လိုက္သည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာပ်က္သြားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဆရာေတာ္သည္ သကၤန္းလံုးလံုးမပါဘဲ ကိုယ္လံုးတီးၿဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနၿခင္းတည္း။
ေနာင္စံုစမ္းသိရွိသည္မွာ ဆရာေတာ္သည္ အတိတ္ဘ၀က သူတစ္ပါး၏အ၀တ္အထည္မ်ားကို ခိုးယူခဲ့ၿခင္းပင္။

ထိုေၾကာင့္ သကၤန္း၀တ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္သည္ မေနႏိုင္ေအာင္ ယားယံလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသူၿခားတြင္ က်ိတ္မိွတ္၍အ၀တ္အစားကို၀တ္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းဆိုးလွ်င္ ကိုယ္လံုးတီးသာေနေလသည္။ အဒိႏၷာဒါနကံသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းစြ။
 

 

၃) ကာေမသုမိစာၦစာရ သိကၡာပုဒ္

ကာေမသု = ကာမဂုဏ္တရားတို႔၌

မိစာၦစာရ = မွားယြင္းစြာက်င့္ၿခင္း
 

ကာေမသုမိစာၦစာရ ကံထိုက္ရန္ အဂၤါေလးမ်ိဳး

၁) မသြားလာအပ္ေသာ မိန္းမႏွစ္ဆယ္ၿဖစ္ၿခင္း

၂) ထိုမိန္းမ၌ မွီ၀ဲလိုေသာ စိတ္ရွိၿခင္း

၃) လံု႔လၿပဳၿခင္း

၄) သာယာၿခင္း တို႔ၿဖစ္ေပသည္။
 

ကာေမသုမိစာၦစာရ ကံကို က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ား ခံစားရမည္း ဆိုးက်ိဳး

မိစာၱစာရ က်ဴးလြန္ကလည္း

မုန္းၾကသူမ်ား၊ ရန္သူပြား၍ (ယခုဘ၀မွစ၍ ၿဖစ္ရာဘ၀တြင္ လူမုန္းမ်ား၏။ ရန္သူမ်ား၏။)

ရွားပါးလာဘ္တိတ္၊ ခ်မ္းသာဆိတ္၏။ (ပစၥည္းလာဘ္လာဘရွားပါး၏။ ဆင္းရဲ၏။)

ဣတၳိပ႑ဳတ္၊ မ်ိဳးယုတ္ခါခါ၊ (မိန္းမေသာ္လည္းေကာင္း ပ႑ဳတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ရ၏။)

မ်က္ႏွာမလွ၊ အရွက္ရလ်က္

လကၡဏဣေၿႏၵ၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႕သိမ္၊  (ဣေၿႏၵေဖာက္ၿပန္၏။ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔စြာ ေနရ၏။)

စိုးရိမ္မ်ားစြာ၊ ခ်စ္သူကြာသည္၊ (မိမိခ်စ္ေသာသူႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္၏.။)

ေရွာင္ကာအၿပန္ အက်ိဳးတည္း။

 

မက်ဴးလြန္ရေသာ မိန္းမႏွစ္ဆယ္

၁) မိခင္အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၂) ဖခင္အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၃) မိဘႏွစ္ပါးလံုး အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၄) ေမာင္ၾကီး ေမာင္ငယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၅) အစ္မ ညီမ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၆) ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၇) အမ်ိဳးအႏြယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

၈) တရားက်င့္ေဖာ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ

ဤရွစ္ေယာက္ေသာ မိန္းမတို႔ကား အပ်ိဳမ်ားသာၿဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ကာမကို ပိုင္ဆိုင္သူမရွိ။ ေစာင့္ေရွာက္သူသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ က်ဴးလြန္ေပ်ာ္ပါးလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီးရွစ္ေယာက္တို႔မွာ ကာေမသုမိစာၦစာရမၿဖစ္။ က်ဴးလြန္ေသာေယာက်ာ္းမွာသာ  ကာေမသုမိစာၦစာရ ၿဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအပ်ိဳအမ်ိဳးသမီးရွစ္ေယာက္တို႔သည္ ငါတို႔မွာ ကာေမသုမိစာၦစာရ မၿဖစ္ဟုဆိုၿပီး အညွာလြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေလာကအလယ္ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းၿပီး လင္ေကာင္းသားေကာင္းရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အေၾကာင္းကား ေယာက်ာ္းတို႔၏ သဘာ၀သည္ အညွာလြယ္ေသာမိန္းမမ်ားကို တၿခားေယာက်ာ္းလည္း ဒီလိုပဲ လိုက္ေလ်ာေနမွာ ဟုယူဆၿပီး အထင္အၿမင္ေသးကာ အေပ်ာ္သာ ၾကံတတ္ၾကေသာေၾကာင့္တည္း။ အရလြယ္ေသာပစၥည္းကို တန္ဖိုးမထားတတ္သည္မွာ လူတို႔၏ ဓမၼတာသာတည္း။

ကမာရြတ္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား၏ သံသယမႈကို အၿမဲတမ္းခံေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်စ္သူဘ၀၌ ခ်စ္ေသာစိတ္ၿဖင့္ ခ်စ္သူ၏အလိုကို လိုက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ အပ်ိဳတုန္းကငါခြင့္ေတာင္းတိုင္း လိုက္ေလ်ာေသးတာ။ ယခုအအိုဘ၀ဆိုရင္ ကာေမသုမေၾကာင့္တဲ့ ေယာက်ာ္းေတြက အခြင့္ေတာင္းရင္း လိုက္ေလ်ာမွာပဲဟု စိတ္တြင္ စြဲေနေသာေၾကာင့္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အညွာမလြယ္ၾကပါႏွင့္။

တစ္ခါက ဇာတ္ေတာ္တြင္ ပညာရွိေသာ မိဖုရားၾကီးကို စြဲလန္းမိေသာ ပုေရာဟိတ္ပုဏားၾကီးသည္ စဲြလန္းစိတ္ၿဖင့္ အိပ္ရာထဲလဲေလသည္။ ပညာရွိေသာ မိဖုရားၾကီးသည္  ပုေရာဟိတ္ၾကီးသည္ သူ႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာထဲ လဲသည္ကို သိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူႏွင့္  ပုေရာဟိတ္ၾကီး နားလည္ေသာစကားၿဖင့္တရားေဟာသည္။  မိဖုရားၾကီး က  “ပုေရာဟိတ္ၾကီး တုိက္မယ့္ေဆးကေတာ့ တစ္မ်ိဳးတည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ခြက္သံုးမ်ိဳးႏွင့္ ခဲြတိုက္မယ္။ လွ်ာေပၚမွာေပၚလာတဲ့ အရသာကို မွတ္သားၿပီး ေၿပာၿပရမယ္” ဟု ေၿပာၿပီး ပထမ ေၾကးခြက္ကို ေဆးထည့္ၿပီးတုိက္ေလသည္။

ပုေရာဟိတ္ၾကီးေသာက္ၿပီးေသာအခါ မိဖုရားၾကီးက

“ပုေရာဟိတ္ၾကီး ဘယ္လိုအရသာရွိပါသလဲ။”

“မွန္ပါ။ ဖန္တန္တန္ပါ ဘုရား”

“ဟုတ္ၿပီ။ ေနာက္တစ္ခါ ေငြခြက္နဲ႔ဒီေဆးကိုပဲ ထပ္တိုက္မယ္။”

ပုေရာဟိတ္ၾကီးေသာက္ၿပီးသည္ႏွင့္

“အရသာ ဘယ္လိုေနသလဲ ပုေရာဟိတ္ၾကီး “

“မွန္ပါ။မထူးပါဘူး။ ဖန္တန္တန္ပါပဲ ဘုရား။”

“ေနာက္တစ္ခါ ေရႊခြက္နဲ႔တိုက္မယ္”

“ဒီတခါေရာ ဘယ္လိုေနလဲ ပုေရာဟိတ္ၾကီး “

“ပညာမေသးေသာ ပုေရာဟိတ္ၾကီးကား မိဖုရား၏ လက္ေတြ႔က်ေသာတရားကို သေဘာေပါက္ၿပီး ေရာဂါသက္သာလာသည္။  “ဖန္တန္တန္ပါပဲ မိဖုရားေခါင္ၾကီး။ ခြက္သာေၿပာင္းရင္ ေဆးကမွမေၿပာင္းဘဲႏွင့္ အရသာမေၿပာင္းႏိုင္ပါဘူး “ဟု မိဖုရားၾကီးကို ေက်းဇူးတင္ေသာမ်က္ႏွာၿဖင့္ လွမ္းၾကည့္ၿပီး ေလွ်ာက္တင္၏။

မိဖုရားၾကီးက  “ပုေရာဟိတ္ၾကီးကိုလည္း ဒီအခ်က္ပဲ သိေစခ်င္တာပါ။ ကာမဂုဏ္အားလံုးဟာ အတူတူခ်ည္းပါပဲ။ မိမိစိတ္က လွည့္စားလို႔သာ အထူးအဆန္းထင္ၿပီး စြဲလန္းေနၾကတာပါ” ဟု ပုေရာဟိတ္ၾကီးမ်က္ႏွာကို အဓိပၸါယ္ႏွင့္လွမ္းၾကည့္ၿပီး ေၿပာလုိက္၏။

 

လူတို႔သည္ ေသာက္ေရအိုးစင္ကေရကို ေသာက္ရံုသာေသာက္သည္။ ဘယ္ေတာ့မွ ေၿခမေဆး။

ေၿခေဆးေရအိုးကေရကိုလည္း ေၿခေဆးရံုသာေဆးၾက၏။ ဘယ္ေတာ့မွ မေသာက္ၾက။

ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းအမ်ားစုတို႔သည္ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ ဣေၿႏၵရွိေသာ မိန္းကေလးကို ရာသက္ပန္အတည္သာၾကံ၏။ အေပ်ာ္မၾကံ။

အညွာလြယ္၍ ကိုယ္က်င့္သီလမရွိေသာမိန္းမကို သာယာမႈရွာရံု အေပ်ာ္သာၾကံ၍ ရာသက္ပန္အတည္ မၾကံေပ။

 

 
က်န္ ၁၂ေယာက္သည္ကား ကာမပိုင္ေယာက်ာ္းရွိေသာ အအိုမ်ား ၿဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကား –

၉) ကိုယ္၀န္တည္ကတည္းက မွတ္သားသိမ္းဆည္းခံရေသာ မိန္းမ

၁၀) ဤမိန္းမကို သြားလာလွ်င္ ဒဏ္သင့္ေစဟု မင္းမိန္႔ထုတ္ထားေသာ မိန္းမ

၁၁) ဥစၥာၿဖင့္ ၀ယ္ယူေပါင္းသင္းေနေသာမိန္းမ။ (ၿပည့္တန္ဆာမအား အခ်ိန္ကန္႔သတ္ၿဖင့္ ေငြေပး၍ေပ်ာ္ပါးသည္ကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္း ေပ်ာ္ပါးပါက ထိုၿပည့္တန္ဆာမႏွင့္ ထုိေယာက်ာ္း ၂ဦးလံုးပါ ကာေမသုမိစာၦစာရ ၿဖစ္၏။)

၁၂) အလိုတူ၍ ေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ

၁၃) ဥစၥာစည္းစိမ္အပ္ႏွံ၍ ေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ

၁၄) အ၀တ္တန္ဆာေပး၍ ေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ

၁၅) လူၾကီးစံုရာႏွင့္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ

၁၆) ထင္းေခြ ေရခပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာမိန္းမအား ထိုအလုပ္ကို မလုပ္ေစဘဲ ေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ

၁၇) မယားၿပဳထားေသာ မိန္းမ

၁၈) မယားအၿဖစ္ ေပါင္းသင္းေနေသာ သံု႔ပန္းမိန္းမ

၁၉) မယားၿပဳထားေသာ အလုပ္သမ

၂၀) ေခတၱငွားရမ္းေပါင္းသင္းေနေသာ မိန္းမ တို႔ ၿဖစ္သည္။

 ဤမိန္းမမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္းလွ်င္ ထိုမိန္းမေရာ ေယာက်ာ္းေရာ ကာေမသု ကံ ထိုက္၏။

 

ေနာက္က်မွသိရေသာ တန္ဘိုးသံုးခု

က်န္းမာေရးတန္ဘိုးကို မက်န္းမာေသာအခါက်မွ သိသည္။

လြတ္လပ္ေရးတန္ဘိုးကို သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္မွ သိသည္။

လူ႔ဘ၀တန္ဘိုးကို ငရဲၿပည္ေရာက္မွ သိသည္။

 
ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က သာ၀တၳိၿပည့္ရွင္ ေကာသလမင္းၾကီးသည္ တဏွာရမၼက္၏ေစခုိင္းမႈေၾကာင့္ လင္ရွိမယားတစ္ေယာက္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံစည္လ်က္ရွိသည္။ ညသန္းေခါင္ခန္႔ရွိေသာအခါ ေၿမၾကီးေအာက္မွထြက္ေပၚလာေသာ ဒု၊ သ၊ န၊ ေသာ ဟူေသာ အသံနက္ၾကီးမ်ားကို ၾကားလိုက္ရသၿဖင့္ ၾကက္သီးေမြးညွင္းမ်ားထၿပီး ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ကာ အိပ္မရေတာ္ေခ်။

မိုးလင္းေသာအခါ ေဗဒင္ဆရာမ်ားက ထို အသံနက္ၾကီးမ်ားသည္ ဘုရင္ၾကီးကံေတာ္ကုန္ရန္ အတိတ္နိမိတ္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ားကို ေခါင္းၿဖတ္သတ္ၿပီး ယစ္ပူေဇာ္ရန္ စီစဥ္ေလသည္။ မိဖုရားၾကီး မလႅိကာ၏လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ ယစ္ပူေဇာ္ပဲြကိုသိမ္း၍ ဘုရားထဲေရာက္လာေလသည္။

ဗုဒၶရွင္းလင္းေဟာၿပေသာအခါတြင္ ကႆပၿမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ လူ႔တိရစာၦန္အဆင့္ရွိေသာ သူေဌးသားေလးေယာက္တို႔ လူ႔ဘ၀ရွိစဥ္အခါတုန္းက ဘာကုသိုလ္မွမၿပဳဘဲ သူတစ္ပါးသားမယားမ်ားအား ဥစၥာေပးၿပီးဖ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ေလာဟကုမၻီငရဲသို႔ က်ေရာက္သြားၿပီး  ဒု၊ သ၊ န၊ ေသာ ဟူေသာ အသံမ်ားကို ထုိငရဲဘံုမွေအာ္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

လူ႔ဘ၀ကို ထင္ထင္ၿမင္ၿမင္တန္ဘိုးထားသည္ကား ငရဲၿပည္ပင္ၿဖစ္သည္။ ေလာဟကုမၻီငရဲ သည္ သံေရပူအိုးငရဲ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ (အဇာသတတ္ သည္လည္း ထိုငရဲတြင္ ရွိသည္။) ထုိ သူေဌးသားေလးေယာက္တို႔သည္ သံေရပူထဲတြင္ အၿမဲတန္းၾကိဳခံေနရၿပီး အႏွစ္ေၿခာက္ေသာင္းရွိမွ သံေရပူအထက္သို႔ ေခါင္းတစ္ခါ ၿပဴခြင့္ရသည္။ တစ္ခဏတာ ေခါင္းၿပဴခြင့္ရခ်ိန္ကေလးမွာ သူတို႔ရဲ႕အမွားေတြကို လူ႔ၿပည္ကလူသားမ်ားသိေအာင္ ေၿပာခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္ ေၿပာခ်င္ေသာဂါထာကိုဆံုးေအာင္မေၿပာႏိုင္ဘဲ တစ္ေယာက္တစ္လံုးစီသာေၿပာၿပီး ငရဲအိုးအတြင္းသို႔ ၿပန္ၿမွဳပ္သြားခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ငရဲၿပည္မွ သူေဌးသားေလးေယာက္ေၿပာခ်င္ေသာ စကားကို ဗုဒၶက သဗၺညဳတဉာဏ္ၿဖင့္ အက်ယ္ေဟာၿပေတာ္မူသည္မွာ –

ဒုဇၨီ၀ိတ မဇီ၀ိမွာ၊

ေယသံေနာ္ နဒဒါမေသ။

၀ိဇၨမာေနသုေဘာေဂသု၊

ဒီပံနာကမွအတၱေနာ။

ငါတို႔သည္ ကာေမသုမိစာၦစာရကံမ်ားကို က်ဴးလြန္ၿခင္းၿဖင့္ လူ႔ဘ၀ကိုအသံုးခ်ခဲ့ၿပီ (၀ါ) အသက္ေမြးခဲ့ၾကၿပီ။ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ထင္ရွားမ်ားစြာ ရွိပါကုန္လ်က္ ဒါနမၿပဳခဲ့ေခ်။ မိမိ၏သံသရာတစ္ေလွ်ာက္အားကိုးစရာ၊ မွီခိုစရာ ကၽြန္းႏွင့္တူေသာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာကုသိုလ္တို႔ကို မၿပဳခဲ့မိၾကေခ်တကား။
 

သ႒ိႆ သဟႆာနိ၊

ပရိပုဏနိသဗၺေသာ။

နိရေယ ပစၥမာနာနံ၊

ဘဒါအေႏာၱ ဘ၀ိႆတိ။

ေလာဟကုမၻီငရဲ အိုး၌ နစ္ၿမဳပ္ေလာင္က်က္ရၿခင္းသည္ ငရဲသက္ေပါင္း အႏွစ္ေၿခာက္ေသာင္းၿပည့္ခဲ့ေလၿပီ။ အဘယ္အခါမွ ဤငရဲေဘးၾကီးမွ လြတ္ေၿမာက္ပါမည္နည္း။

 
နတိၳအေႏာၱ ကုေတာအေႏာၱ၊

နအေႏာၱ ပဋိဒိႆတိ။

တဒါဟိပကတံပါပံ၊

မမတုယွဥၥမာရိႆ။

ဤ ေလာဟကုမၻီငရဲ အိုးၾကီးမွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ အခ်ိန္အဆံုးသည္ မရွိပါတကား။ ဤ ေလာဟကုမၻီငရဲ အိုးၾကီးမွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ အခ်ိန္အဆံုးသည္ အဘယ္အခါမွ ၿဖစ္ပါေလမည္နည္း။ ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း လူၿဖစ္စဥ္အခါက ကာေမသုမိစာၦစာရ မေကာင္းမႈတို႔ကို ၿပဳခဲ့ၾကေလၿပီ။

 
ေသာဟံႏုနကုေတာဂႏာၱ

ေယာနိလဒၶါမာႏုသိ ံ

၀ဒညဴသီလသမၸေႏၵာ

ကာဟာမိကုသလံဗဟံု။

ငါသည္ ဤငရဲေဘးၾကီးမွ လြတ္ေၿမာက္၍ အလြန္ရခဲေသာလူ႔ဘ၀ကို ၿပန္ရခဲ့လွ်င္ အလွဴခံသူေတာ္စင္တို႔၏ စကားကိုသိပါ (လွဴပါ)ေတာ့မည္။ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလကိုလည္း ေစာင့္ထိန္းလွ်က္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာကုသိုလ္မ်ားစြာကို ၿပဳလုပ္ပါေတာ့မည္။
 
ထိုေဟာၾကားခ်က္ကို နာၾကားၿပီးေနာက္ ေကာသလမင္းၾကီးသည္ ငါးပါးသီလ လံုၿခံဳသူၿဖစ္ခဲ့သည္။

 

 
၄) မုသာ၀ါဒ သိကၡာပုဒ္

ဗုဒၶက “ခ်စ္သား ရာဟုလာ။ မုသားကို ရယ္စရာအၿဖစ္ပင္မေၿပာအပ္၊” အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မုသားေၿပာေသာသူ မလုပ္ရဲသည့္အကုသိုလ္မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္၏။

ဘုရားရွင္ ပါရမီၿဖည့္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ေပါင္းမွာလည္း မုသာ၀ါဒကံကုိ တစ္ဘ၀မွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ပါဘူး။

မုသားသည္ ေသးငယ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ေကာင္းဂုဏ္အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေၾကာင္း သတိၿပဳအပ္ပါသည္။

မုသားစကားကို ေရွာင္သူသည္ သစၥာစကားကို ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္၏။ ေလာက၌ ဓမၼက အဓမၼကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ သူတစ္ပါးႏွစ္သက္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ၿဖစ္ေစ မွန္ကန္ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာစကားကို ရဲ၀ံ့စြာ ေၿပာသင့္၏။

 
မုသာ၀ါဒ ကံ ပ်က္ မပ်က္

၁) မဟုတ္မမွန္ေၿပာေသာ အေၾကာင္းအရာၿဖစ္ၿခင္း

၂) မဟုတ္မမွန္ ေၿပာလိုစိတ္ရွိၿခင္း

၃) ေၿပာလည္းေၿပာၿခင္း

၄) လိမ္လည္သည့္အတိုင္း သူတစ္ပါးက ယံုၾကည္သြားၿခင္း

 
ဆိုးက်ိဳးမ်ား

မုသားစကား ေၿပာဆိုၿငားမႈ

စကားမပီ၊ သြားမညီတည္း (ၿဖစ္ေလရာဘ၀တြင္ စကားမပီၿခင္း၊ သြားမ်ား ညီညီညာညာမေပါက္ၿခင္း။)

ပုပ္ညွီပါးစပ္၊ ေၿခာက္ကပ္ကိုယ္ေရ၊ (ပါးစပ္မွ အပုပ္နံ႔ထြက္ၿခင္း၊ အသားအရည္ေၿခာက္ကပ္ၿခင္း။)

ဣေၿႏၵေနာက္၊ ပံုယြင္းေဖာက္၏။ (ဣေၿႏၵေဖာက္ၿပန္ၿခင္း၊)

မေရာက္ၾသဇာ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္၊ (ၾသဇာမေညာင္းၿခင္း၊ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းတမ္းၿခင္း။)

လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ၊ စိတ္မတည္သည္၊ (လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီၿခင္း၊ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိမရွိၿခင္း)

ေရွာင္ၾကဥ္ အၿပန္အက်ိဳးတည္း။

၀စီဒုစရိုက္

မုသာ၀ါဒ = လိမ္ညာေၿပာၿခင္း

ပိသုဏ၀ါစာ = ကုန္းတိုက္စကားေၿပာၿခင္း

ဖရူသ၀ါစာ = ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း

သမၼပၸလာပ = အက်ိဳးမရွိေသာ စကားကိုေၿပာၿခင္း

 
 

၅) သုရာေမရယ သိကာၡာ

သုရာေမရယ ကံ ေၿမာက္ရန္ အဂၤါေလးခ်က္

၁) သုရာစသည္ တစ္ပါးပါးၿဖစ္ၿခင္း၊

၂) ေသာက္စားလိုေသာ စိတ္ရွိၿခင္း၊

၃) ေသာက္ၿဖစ္ေအာင္ လံု႔လၿပဳၿခင္း၊

၄) ေသာက္စားၿခင္း။

 
ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ေသရည္ေသာက္လင့္ သင့္မသင့္၌

ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိေမ့ရူး (မိရမည့္အခြင့္မ်ား မသိၿခင္း၊ ပ်င္းရိၿခင္း၊ ေမ့ၿခင္း၊ ရူးၿခင္း၊)

ေက်းဇူးမဆပ္ ဟိေရာတၱပ္ကင္း

ခပင္းမ်ားထို၊ အကုသိုလ္ကို (မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကို ၿပဳလြယ္ၿခင္း။)

မၿငိဳလြယ္စြာ၊ ၿပဳက်င့္ရာသည္

ေရွာင္ခါအၿပန္အက်ိဳးတည္။

 
ေသရည္ေသာက္သူသည္ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္တတ္သည္။ ေသရည္ေသာက္ၿခင္း၏ အေပါ့ဆံုးအက်ိဳးကား လူၿဖစ္လွ်င္ အရူးသာၿဖစ္ရသည္ ဟူ၍ ဗုဒၶက သုရာေမရယပါနံဘိကၡေ၀ (ပ) မႏုႆတႆဥမၼတၱဘာ၀သံ၀တၱနိေကာေဟာတိ။ (အဂၤုတၱိဳပါဠိေတာ္)
 

အရက္ေသာက္ေသာအဆင့္ (၃)ဆင့္
 
– လူက အရက္ကို ေသာက္ၿခင္း (လူကို ဒုကၡမေပးေသး။)

– အရက္က လူကိုေသာက္ၿခင္း (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ထိခုိက္လာသည္။)

– အရက္က အရက္ကို ေသာက္ၿခင္း (အရက္မွတပါး ဘာမွစိတ္မ၀င္စားေတာ့။) တို႔ၿဖစ္၏။

 

တကယ့္အၿဖစ္အပ်က္ၿဖစ္သည္။ တခါက ေယာက်ာ္း အရက္သမားကို သူ႔မိန္းမက ရွာေဖြေကၽြးေမြး အရက္ဖိုးရွာေပးရသည္။ သူတို႔တြင္ သမီးတစ္ေယာက္ရွိသည္။ ထိုမိန္းမသည္ ႏွစ္ရွည္ကာလၾကာေသာအခါ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေသသြားခဲ့ရၿပီး သမီးအပ်ိဳေလးက သူမ မိခင္အစား ဖခင္အား အရက္ဖိုးရွာေပးရ၏။

တစ္ေန႔ေသာ္ ထိုအရက္သမားသည္ အရက္မူးလြန္ၿပီး အိမ္ေရွ႕ကြပ္ပစ္တြင္ လွဲေနၿပီး သမီးက အိပ္ခန္းထဲကို ေခၚသြင္းသြားရာ ဖခင္က သမီးအားေစာ္ကားလိုက္သည္။ သမီးမွာလည္း ရွက္လြန္း၍ မည္သူ႔ကိုမွ မေၿပာရဲေခ်။ ထိုသို႔ ၾကာလာေသာ္အခါ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက သိလာေသာအခါ သမီးအား ေစာ္ကားတဲ့ဖခင္ လူမဆန္တဲ့ တိရစာၦန္ဆိုၿပီး ၀ိုင္းရိုက္ရာမွ ထြက္ေၿပးရသည့္အၿဖစ္တည္း။ အၿပင္ကၾကည့္ေတာ့ ဖခင္က သမီးကို ေစာ္ကားတယ္။

တကယ္တမး္က်ေတာ့ အရက္သည္သာ တရားခံတည္း။
 
 

 

အညႊန္း -စာအုပ္မ်ား – ၿမန္မာတို႔၏ အသက္၊ သီလအစြမ္းအံ့မခန္း၊  စာရိတၱသတၱိ။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s