ဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္ရၿခင္းႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အခ်က္မ်ား

ဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္ရၿခင္း၏အေၾကာင္းရင္း

ဗုဒၶ၀ါဒီတို႔သည္ ေလာကီစီးပြားေရး (သို႔) စိတ္ပိုင္းဘ၀ေရးရာ ညွာတာေဖးမႈတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၿဖင့္ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းရုပ္တုဆင္းတုက သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားကို အရိုအေသၿပဳၾကၿခင္းသာၿဖစ္သည္။

ဆင္းတုေတာ္အား ပန္းမ်ား အေမႊးတိုင္မ်ား ပူေဇာ္ၿခင္းမွာ မိမိအေနၿဖင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ရွိေနသည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုခံစားႏိုင္ေစရန္ တမင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ထုိမွတဆင့္ ဗုဒၶ၏ၿမင့္ၿမတ္ေသာ ဥပဓိရုပ္သြင္မွ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ရရွိလ်က္ ဗုဒၶ၏ အႏႈိင္းမဲ့ မဟာကရုဏာကို နက္ရႈိင္းစြာ ခံစားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ယင္းဗုဒၶ၀ါဒီသည္ ဗုဒၶ၏ၿမင့္ၿမတ္သည့္ စံစနမူကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည္။

မဟာေဗာဓိပင္လည္း ေဗာဓိဉာဏ္၏ အထိမ္းအမွတ္ပင္ၿဖစ္သည္။ ယင္း ၿပင္ပကိုးကြယ္ခံအရာ၀တၳဳမ်ားမွာ လံုး၀မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထုိအရာမ်ားက တစ္စံုတစ္ေယာက္၏စိတ္အာရံုကို တည္ၾကည္ေစရန္ ရည္ညႊန္းသၿဖင့္ အသံုး၀င္ပါသည္။

 

 

ေစတီအမ်ိဳးမ်ိဳး

ဓာတုေစတီေတာ္   – ၿမတ္စြာဘုရား၏ ဓါတ္ေတာ္မ်ား။

ဓမၼေစတီေတာ္     – ၿမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား။

ဥဒၵိႆေစတီေတာ္ – သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္းထားေသာဘုရားရွင္၏ ကိုယ္ပြားရုပ္ေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ား။

ပရိေဘာဂေစတီေတာ္ – ဓါတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာထားသည့္ အုတ္သားေစတီေတာ္၊
     ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိန္း၀ပ္ရာၿဖစ္ေသာ ၿပႆာဒ္၊ ေဗာဓိပင္ စသည္မ်ား၊
    ၿမတ္စြာဘုရား၏အသံုးအေဆာင္ၿဖစ္ေသာ သကၤန္း၊ သပိတ္ စသည္မ်ား။

ကို္းကြယ္သည့္ေနရာတြင္ ၾကည္ညိဳသည့္စိတ္ထားတူညီပါက အက်ိဳးေပးၿခင္းလည္း တူညီၾကပါသည္။

 

 

ဆင္းတုေတာ္ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို အာရံုၿပဳၿခင္း

ရပ္ေတာ္မူပံု သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကြေတာ္မမူဘဲ မိမိအားဆံုးမေတာ္မူေနပံုကို စိတ္အာရံုတြင္ ထင္ၿမင္ေစကာ အလြန္ရိုေသစြာ ဖူးေၿမာ္ရမည္။

ထိုင္ေတာ္မူပံု သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရား၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မိမိကိုယ္တုိင္တရားဓမၼ ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ား နာၾကားေနရသကဲ့သို႔ ထင္ၿမင္လာေအာင္ အလြန္ရိုေသစြာ ဖူးေၿမာ္ရမည္။

ေလ်ာင္းေတာ္မူပံု သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားသည္ အေမးပုစာၦမ်ားကို ေၿဖရွင္းေဟာၿပေနပံုကို စိတ္အာရံုတြင္ ထင္ၿမင္ေစကာ အလြန္ရိုေသစြာ ဖူးေၿမာ္ရမည္။

ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ဌာပနာထားေသာ ေစတီေတာ္ မ်ားကိုဖူးေၿမာ္ရေသာအခါ၌ သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားကို  စိတ္အာရံုတြင္ ထင္ၿမင္လာေအာင္ အလြန္ရိုေသစြာ ဖူးေၿမာ္ရမည္။

 

ဆင္းတုေတာ္ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွ ေရာင္ၿခည္ကြန္႔ၿမဴးၿခင္း

ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏာၱတို႔ အထူးအဓိ႒ာန္ထားရွိေသာ ဆင္းတုေတာ္၊ ရုပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ားၿဖစ္ၿခင္း၊

သာသနာေတာ္ကို ပိုမိုၾကည္ညိဳၿပီး ကုသုိလ္တရားတိုးပြားေစၿခင္းငွာ သာသနာအက်ိဳးကို မ်ားစြာလိုလားေသာ နတ္တို႔က ေကာင္းၿမတ္ေသာဆႏၵၿဖင့္ တန္ခိုးၿပၿခင္း၊

သဒၵါထက္သန္သူတို႔၏ ထူးၿခားေသာ အဓိ႒ာန္ေၾကာင့္ၿဖစ္ၿခင္း။

အထူးသတိၿပဳရန္မွာ- ေရာင္ၿခည္ေတာ္သည္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ကိုယ္ခႏၶာ၌တည္ရွိေသာ အဆင္းေတာ္ႏွင့္တူစြာ အတြင္းစိတ္ေတာ္၏ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈေၾကင့္ တန္ခိုးဣဒိၶပါတ္ေတာ္အစြမ္းၿဖင့္ အဆက္ဆက္ၿဖာ၍ ထြက္ေသာအေရာင္မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ၿဖစ္၍ သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရား၏ ထက္၀န္းက်င္တြင္ ေရာင္ၿခည္ေတာ္မ်ားစံပယ္ကြန္႔ၿမဴးေနၿခင္းကိုသာ စိတ္အာရံုတြင္ ထင္ၿမင္လာေအာင္ အာရံုၿပဳအပ္ေပသည္။

 

ဒကၡိဏသာခါ ေခၚထြင္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္း

“ဒကၡိဏသာခါပံု ကိုးကြယ္လွ်င္ မီးကြင္းသည္” ဟူေသာ စကားသည္ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာမေရာက္ဘဲ မီးကင္းေစာင့္သေဘာမ်ိဳးေရာက္ေနသည္။

ဒကၡိဏသာခါ ဆိုသည္မွာ ေတာင္ဘက္မွအကိုင္း ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သီဟိုဠ္တြင္ သာသနာၿပဳေနေသာ အရွင္မဟာမဟိႏၵေထရ္က တူၿဖစ္သူ ရဟႏာၱေလးကို အိႏၵိယသို႔သြားၿပီး ၿမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပင္မွ အကိုင္းကို ပင့္ခိုင္းလိုက္သည္။ ရဟႏာၱမေထရ္ၾကီးမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးက ေဗာဓိပင္၏ေတာင္ဘက္မွအကိုင္းကို ေရႊကညစ္ၿဖင့္ ရစ္ပတ္ေရးၿခစ္လိုက္ရံုၿဖင့္ ေဗာဓိကိုင္းသည္ အလုိလိုၿပတ္ထြက္ကာ ေကာင္းကင္းသို႔ ပ်ံတက္ၿပီး (၇) ရက္တိတိ ေရမီးအစံုတန္ခိုး ၿပဋိဟာကို ၿပေတာ္မူသည္။ ဤသည္ကား ၿမတ္စြာဘုရား၏ အဓိဌာန္တန္ခိုးေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္၏။ (၇) ရက္ၿပည့္ေသာအခါ အသင့္စီမံထားေသာ ေရႊဖ်ဥ္းအိုးထဲသို႔ အလိုလိုစိုက္ထားသကဲ့သို႔ က်သြားေလသည္။ ထိုကိုင္းကိုယူၿပီး သီဟိုဠ္မွာစိုက္ထားရာ ကာလၾကာေညာင္းသၿဖင့္ ေဗာဓိပင္ေသေလရာ အသားမ်ားကို ဘုရားပံုထရာမွ ေဗာဓိပင္၏ေတာင္ဘက္မွ အကိုင္းကိုထုလုပ္ေသာပံုၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒကၡိဏသာခါ ဟု ေခၚေၾကာင္း။

ဘုရားပံုထုလုပ္ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းရန္ လူနာေစာင့္ထားၿခင္းမဟုတ္။
 

 

ဆင္းတုေတာ္ထုလုပ္ရန္တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အခ်က္မ်ား

(၃၁)ဘံုတြင္ အသပၸါယ္ဆံုးၿဖစ္ေသာ ဘုရားပံုကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ထု၍သာ ကိုးကြယ္သည္။

ဂုတ္တိုၿခင္း၊ ၾကာပန္းက ေခါင္းကို အုပ္ထားၿခင္း၊ မႈိကုိးခ်က္ႏွက္ၿခင္းမ်ားသည္ သာသနာဂိုဏ္သားမ်ား၏ ကိုယ္အလိုၿပည့္လွ်င္ ၿပီးေရာ ဘုရားရွင္မွာေတာ့ ဘာပံုေပၚေပၚဟူေသာ လာဘဂရုက လာဘ္လာဘကို အေလးၿပဳေသာ စီမံခ်က္။

ထို႔အတူ ဆင္ခံဘုရား၊ ၿမင္းခံဘုရား၊ ဥေဒါင္းခံဘုရား စေသာအားၿဖင့္ တိရစာၦန္မ်ိဳးစံုတို႔ကို ၿမတ္စြာဘုရားက စီးေတာ္မႈဟန္ရုပ္ထုမ်ားကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္လွ်င္ စီးပြားတက္သည္ ဟု ဆိုၿပန္၏။

ဘုရားရွင္သည္ မည့္သည့္တိရစာၦန္ကို စီး၍ မည့္သည့္အရပ္သို႔သြားသည္ဟူ၍ တစ္ေနရာမွ မပါခဲ့ ကို ပိဋကတ္သံုးသြယ္၊ နိကယ္ငါးရပ္)။ ုဒၶကိုယ္တိုင္မည္သည့္တိရစာၦန္မွ မစီးသလို သားေတာ္ရဟန္းမ်ားကိုလည္း မက်န္းမာေသာအေၾကာင္းမရွိလွ်င္ တိရစာၦန္တပ္ေသာယာဥ္မ်ားကိုမစီးရ။ စီးလွ်င္ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ပညတ္ထားပါသည္။

တိရစာၦန္ပံုစီးေသာ ပံုမ်ားကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ သတၱ၀ါတို႔အေပၚထားေသာ ဗုဒၶမဟာကရုဏာေတာ္ကို ထိခိုက္ေစသည္။

ၿမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေရႊ ေငြ ရတနာကို မသံုးေဆာင္ မဆင္ၿမန္းသလို၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း မကိုင္ေဆာင္ မသံုးစဲြရန္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ လက္စြပ္မ်ား ဆဲြၾကိဳးညြတ္ေနေအာင္ဆင္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶအလိုက်မဟုတ္။
 

 

ဘုရား ပုထိုးေစတီမွန္သမွ်လိုလိုပင္ ၿဂိဳဟ္ရုပ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္ရုပ္စီး နတ္ရုပ္တို႔မွာ မပါလွ်င္ မၿပီးသေလာက္ၿဖစ္ေနပါသည္။

၎က်င့္ထံုးသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီပါသေလာ။ ဘယ္အယူ၀ါဒမွတဆင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးစက္လာခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သနည္း။ ဟိႏၵဴ၀ါဒ၊ မဟာယန၀ါဒ၊ တႏၱရယာန၀ါဒ၊ မႏၱရ၀ါဒ မွလား။

ေဗဒင္သံုးပံုကို ေလးစားအားထားေသာ ဟိႏၵဴ၀ါဒမွ ကူးစက္လာခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။

 

 

အညႊန္း
စာအုပ္ – ၿမန္မာတို႔၏အသက္၊ မ်က္ရည္မက်ခင္ သိေစခ်င္စာအုပ္၊ ဦးသက္စိန္- ၿမတ္ဗုဒၶသာသနာ့အေၿခခံစာအုပ္၊ အရွင္ေကလာသ- ၿမတ္ဗုဒၶ ဓမၼအႏွစ္ခ်ဳပ္။

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s