၃၁ ဘံု

အထက္ဘံု – ၿဗဟၼာ ၂၀။

အလယ္ဘံု – နတ္ၿပည္ ၆ ထပ္၊ လူ႔ဘံု တစ္ဘံု။

ေအာက္ဘံု – အပါယ္ေလးဘံု။

ကုသိုလ္ေၾကာင့္ လူဘ၀ေရာက္လာရင္ သံသရာအဆက္ဆက္က ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေတြပါ ေပါင္းၿပီးအက်ိဳးေပးသလို (ေရမ်ားေရႏိုင္) အကုသိုလ္ေၾကာင့္ အပါယ္ဘံုေရာက္ရင္လည္း သံသရာအဆက္ဆက္ကၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ေတြပါ ေပါင္းၿပီးအက်ိဳးေပးပါတယ္။ (မီးမ်ားမီးႏိုင္)

 

အထက္ဘံု (ၿဗဟၼာ)

ပထမစ်ာန္ ၃ ဘံု                              သက္တမ္း

ၿဗဟၼပါရိသဇၨာ           ၀ိ၀႗ဌာယီ အသေခ်ီယကပ္ ၁/၃

ၿဗဟၼပုေရာဟိတာ                                      ၂/၃

မဟာၿဗဟၼာ                                              ၁

 

ဒုတိယစ်ာန္ ၃ဘံု

ပရိတၱာဘာ                                        ၂ ကမာၻ

အပၸမာဏာဘာ                                   ၄ ကမာၻ

အီဘႆရာ                                       ၈ ကမာၻ

 

တတိယစ်ာန္ ၃ ဘံု

ပရိတၱသုဘာ                                     ၁၆ ကမာၻ

အပၸမာဏသုဘာ                                ၃၂ ကမာၻ

သုဘကိဏွာ                                     ၆၄ ကမာၻ

 

စတုတၳစ်ာန္ ၃ ဘံု

ေ၀ဟပၸိဳလ္                                     ၅၀၀ ကမာၻ

အသညသတ္                                 ၁၀၀၀ ကမာၻ

အ၀ိဟာ                                       ၁၀၀၀ ကမာၻ

အာတပၸါ                                      ၂၀၀၀ ကမာၻ

သုဒႆာ                                     ၄၀၀၀ ကမာၻ

သုဒႆီ                                      ၈၀၀၀ ကမာၻ

အကနိ႒                                    ၁၆၀၀၀ ကမာၻ

 

အရူပၿဗဟၼာ ၄ ဘံု

အာကာသာ နဥၥာယတန                  ၂၀၀၀၀ ကမာၻ

၀ိညာဏဥၥယတန                          ၄၀၀၀၀ ကမာၻ

အာကိဥၥညာယတန                        ၆၀၀၀၀ ကမာၻ

ေန၀သညာနာသ ညာယတန             ၈၄၀၀၀ ကမာၻ

 

အလယ္ဘံု

နတ္ၿပည္ ၆ ထပ္

စတုမဟာရာဇ္                       အႏွစ္ကိုးသန္း အသက္ရွည္ပါတယ္။ (၁ ရက္=လူႏွစ္ ၅၀ ညီမွ်၏။)

တာ၀တိ ံသာ                        ႏွစ္ေပါင္းသံုးကုေဋနဲ႔ ေၿခာက္သန္း။ (၁ရက္= လူႏွစ္ ၁၀၀ ညီမွ်၏)

ယာမာ                               ႏွစ္ေပါင္း တစ္ဆယ့္ေလးကုေဋနဲ႔ ေလးသန္း။ 

                                       (၁ ရက္= လူႏွစ္ ၂၀၀ ညီမွ်၏။)

တုသိတာ                            ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခုႏွစ္ကုေဋနဲ႔ ေၿခာက္သန္း။

                                       (၁ ရက္=လူႏွစ္၄၀၀ ႏွစ္ ညီမွ်၏။)

နိမၼာနရတိ                           ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာ့သံုးဆယ္ကုေဋနဲ႔ေလးသန္း။ 

                                       (၁ ရက္= လူ ႏွစ္  ၈၀၀ ႏွစ္)

ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိ                   ႏွစ္ေပါင္း ကိုးရာႏွစ္ဆယ့္တစ္ကုေဋနဲ႔ ေၿခာက္သန္း။

                                       (၁ ရက္= လူ ႏွစ္ ၁၆၀၀ ညီမွ်၏။)

 

လူ႕ဘံု                                ဒါန၊ သီလ၊ ပညာတည္းဟူေသာ ကုသုိလ္တရားၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ

                                        တစ္ခုတည္းေသာဘံု။

 

 

အပါယ္ေလးဘံု

ငရဲ – ၈ ထပ္ ရွိပါတယ္။ တစ္ထပ္ခ်င္းစီမွာ အရံငရဲငယ္ (၅)ထပ္ ၿခံရံပါေသးတယ္။ ဘင္၊ ၿပာ၊ လက္၊ သန္၊ ၾကိမ္ ပတ္ရံေတြပါပဲ။

ဘင္ ဆိုတာ ဘင္ပုပ္ငရဲ။

အညစ္အေၾကးေတြ ပိုးေလာက္ေတြ အၿပည့္ရွိေနပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့အန႔ံေတြလည္း ရႈရတယ္။ အဲ့ဒီထဲက်သြားရင္ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ ပိုးေလာက္ေတြက အသားေတြ ကလီစာေတြ ထိုးေဖာက္စားၾကၿပီး ေသလည္း မေသရပါဘူး။ အကုသိုလ္ကံေတြေၾကာင့္ ခံေနရတာပါ။

 

ၿပာ ဆိုတာ ၿပာပူငရဲ။

အဲ့ဒီၿပာထဲထည့္လိုက္ရင္ ခႏၶာကိုယ္က ေၾကသြားတာပါတယ္။

 

လက္ ဆိုတာ လက္ပံေတာ္ငရဲ။

လက္ပံေတာမွာ အပင္ၾကီးေတြရွိပါတယ္။ အပင္ေအာက္ထိုင္တာနဲ႔ အေပၚကလက္ပံပြင့္ရဲ႕အပြင့္ေတြ၊ အရြက္ေတြ၊ အသီးေတြဟာ ဓားေတြ၊ လွံေတြ၊ ေပါက္စိန္ေတြ  လက္နက္ခ်ည္းေတြၿဖစ္ၿပီး လက္ေတြ၊ ေၿခေတြ၊ ေခါင္းေတြ ၿပတ္ခံရတာပါတယ္။

 

သန္ ဆိုတာ သန္လ်က္ရြက္ေတာ ငရဲ။

သန္လ်က္ရြက္ေတာက အရြက္ေတြစိမ္းလို႔ေနပါတယ္။ ဒီေတာထဲတိုးသြားတဲ့ငရဲသားေတြရဲ႕ လက္ေတြ၊ ေၿခေတြကို ၿဖတ္ပစ္တာပါပဲ။

 

ၾကိမ္ ဆိုတာ ၾကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္း ငရဲ။

အဲ့ဒီေခ်ာင္းထဲမွာ ၾကိမ္ေတြရွိပါတယ္။ ေရဆာတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီၾကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္းထဲ ပစ္ခ်လိုက္တာပါပဲ။ အဲ့ဒီၾကိမ္ေတြကလည္း လက္ထိလက္ၿပတ္၊ ေခါင္းထိေခါင္းၿပတ္ပါပဲ။ ၿပတ္လည္း မေသရ။ အသစ္ၿပန္ၿဖစ္ အသစ္ၿပန္ခံရတာပါပဲ။ (အကုသိုလ္အက်ိဳးေပးမ်ားေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းစြ။)

 

၁) သဥၨိဳင္း ငရဲ  အႏွစ္ကိုးသန္း အသက္ရွည္ပါတယ္။ (၈ဆနဲ႕ တစ္ထပ္ခ်င္းစီေၿမာက္သြားပါ။)

၂) ကာလသုတ္ ငရဲ

၃) သံဃာတ ငရဲ

၄) ေရာယု၀ ငရဲ

၅) မဟာေရာယု၀ ငရဲ

၆) တာပန ငရဲ

၇) မဟာတာပန ငရဲ

၈) အ၀ီစိ ငရဲ

တစ္ထပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္သည္ ယူဇနာတစ္ေသာင္းငါးေထာင္စီေ၀းၿပီး အစဥ္လိုက္ရွိသည္။ တစ္ယူဇာသည္ ဆယ္မိုင္ခန္႔ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆယ္သံုးမိုင္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

 

တိရစာၦန္       စားၿခင္း၊ အိပ္ၿခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားၿခင္း။

အသူရကာယ္  ေရာင့္ရဲၿခင္းကင္းသည္။ ေန႔စံ ညခံ၊ ညစံ ေန႔ခံ စသည့္ ၿပိတၱာမ်ား။

ၿပိတၱာ          သရဲ၊ မင္၊ က်ပ္ စသည္။

 

အညႊန္း – စုန္လမ္းႏွင့္ဆန္လမ္းစာအုပ္။ မိရိုးဖလာႏွင့္ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ စာအုပ္။ ကိုေနလင္းဆိုဒ္။

 

 

Advertisements
This entry was posted in ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to ၃၁ ဘံု

  1. koko says:

    ရည္ညြန္း….အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တုိင္မွန္စြာ သိၿမင္ေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ေတာ္(၆) ပါးသခင္ ထိုဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးအား…..

    အရွင္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ (၆) ပါးသခင္ မဟုတ္ဘူးလား။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s