သိကၡာပုဒ္ၿပင္ဆင္ခ်က္ (၁၀) မ်ိဳး

ၿမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူၿပီး သာသနာႏွစ္ (၁၀၀)တြင္ ၀ဇၨီတိုင္းသာ ေ၀သာလီရဟန္းတို႔ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ၿပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀ခ်က္ကို ၿပင္ၾကေလသည္။ ဤသည္တို႔မွာ –

 

သိကၡာပုဒ္ၿပင္ဆင္ခ်က္ (၁၀) မ်ိဳး

၁) သဂၤ ီေလာဏကပၸ – သားခ်ိဳ၌ထည့္၍ ေဆာင္ထားေသာဆားကို ေန႔စဥ္ဆြမ္းသားတုိင္း ေရာေႏွာစားႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

(ရဟန္းေတာ္မ်ား ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို အကပ္ခံၿပီးပါက ေနာက္ေန႔အတြက္ သုိမွီးသိမ္းဆညး္၍ မစားရေခ်။ တစ္ထပ္စာအတြက္သာ အကပ္ခံစားေသာက္ရသည္။ မြမ္းမတည့္မီ လူသာမေဏတို႔အား ေပးစြန္႔ရ၏။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာသိမ္းဆည္းထား၍ ေနာက္တစ္ရက္ ဆြမ္းနဲ႔ေရာ၍ သံုးေဆာင္ပါလွ်င္ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။)

 

၂) ဒြဂၤုလကပၸ – မြန္းလဲြၿပီးေနာက္ ေနအရိပ္ လက္ႏွစ္သစ္လြန္သည္အထိ ရဟန္းမ်ား ဆြမ္းစားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္ ဆို၏။

( အမွန္စစ္စစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေနမြန္းတည့္ၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို စားေသာက္လွ်င္ ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။)

 

၃) အာ၀ါသကပၸ – အလြန္က်မ္း၀န္းေသာ မဟာသိမ္ၾကီးတစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားစြာရွိရာ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ တစ္ေက်ာင္းစီတြင္ သံဃာစည္းေ၀း၍ ဥပုသ္ကံစေသာ သံဃာ့ကံမ်ားကို ၿပဳႏိုင္သည္။

( အမွန္စစ္စစ္ သံဃာစည္းေ၀းရာတြင္ သံဃာညီညြတ္မႈကိုၿပရန္ ရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး တစ္ေတာင္ခန္႔ နီးကပ္ေအာင္ ထိုင္ၾကရ၏။ တစ္ေက်ာင္းစီ စည္းေ၀းပါက သံဃာမညီညြတ္ကဲြၿပားေနေသာေၾကာင့္ အာပတ္သင့္၏။)

 

၄) အႏုမတိကပၸ – သံဃာ့အစည္းအေ၀း၌ သံဃာစံုလင္ေအာင္ အခ်ိန္မေစာင့္ဘဲ ေနာက္မွေရာက္လာေသာ သံဃာမ်ားထံမွာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေနာက္မွရယူမည္ဟု ၾကံရြယ္၍ အလ်င္ေရာက္ႏွင့္ေသာ သံဃာမ်ားက ဆံုးၿဖတ္ခ်က္တစ္ခုခု ၿပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သံဃာ့ကံၿပဳႏုိင္သည္ဟု ဆို၏။

(အမွန္စစ္စစ္ သံဃာ့အစည္းအေ၀းသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာရဟန္းမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးၿဖတ္သမွ်ကို သေဘာတူပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္ဆႏၵေပးၾကရ၏။ အစည္အေ၀းၿပီးမွ ေနာက္က်မွေပးေသာ ဆႏၵသည္ တရားမ၀င္ေခ်။ သံဃာမညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးၿဖတ္ၿပဳလုပ္ခ်က္သည္ ထေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ၿခင္း မရွိ။)

 

၅) အာစိဏၰကပၸမိမိဆရာသမားၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာထံုးစံမွန္သမွ်ကို ၿပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ထုိသုိ႔ ဆရာသမားအတုလုိက္ၿခင္းေၾကာင့္ အာပတ္မသင့္ႏိုင္ဟု ဆိုၾက၏။

(အမွန္စစ္စစ္ ဆရာသမားတို႔ၿပုလုပ္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာထံုးစံမ်ားသည္ ၀ိနည္းႏ်င့္ညီလွ်င္ အာပတ္မသင့္ေခ်။ ၀ိနည္းႏွင့္မညီပါက အာပတ္သင့္မည္သာၿဖစ္၏။)

 

၆) ဂါမႏၱရကပၸ – တၿခားရြာသုိ႔သြားရန္ ကိစၥရိွပါက ပ၀ါရိတ္သင့္ေသာရဟန္းသည္ အတိရိတ္၀ိနည္းကံ မၿပဳေသာဆြမ္းကို စားႏိုင္သည္ဟု ဆို၏။

( ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းစားေနစဥ္ ေတာ္ၿပီ တန္ၿပီဟု ႏႈတ္ၿမြက္၍ၿဖစ္ေစ လက္ကာ၍ၿဖစ္ေစ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာၾကားလွ်င္ ပ၀ါရိတ္သင့္သည္။ မစားေတာ့ပါဟု ၿငင္းပယ္ၿခင္းကို ပ၀ါရိတ္သင့္သည္ဟု ေခၚသည္။ ထို႔သို႔ၿငင္းပယ္မိေသာ ရဟန္းသည္ ထိုေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ခုမွ်စားေသာက္ခြင့္မရွိေတာ့ေခ်။ အကယ္၍ စားေသာက္လိုၿပန္ပါက အၿခားရဟန္းတစ္ပါးအား ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ေပးစြန္႔လုိက္ရ၏။ ထိုဒုတိယရဟန္းက ဤခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားကို ေတာ္ၿပီ ငါမစားလို အပိုအလွ်ံၿဖစ္သည္ဟု ႏႈတ္ၿမြက္၍ၿပန္ေပးမွ စားခြင့္ရွိ၏။ ထိုသုိ႔ အၿခားရဟန္းတစ္ပါးက ေတာ္ၿပီဟုဆို၍ ၿပန္ေပးၿခင္းကို  အတိရိတ္၀ိနည္းကံၿပဳသည္ဟု ဆိုရ၏။ ပ၀ါရိတ္သင့္ေသာရဟန္းသည္ အတိရိတ္၀ိနည္းကံမၿပဳဘဲ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တစ္ခုခုကိုစားပါက ပါစိတ္အာပတ္သင့္သည္ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေအာင္ ၿပင္ဆင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။)

 

၇) အမထိကကပၸ- ပ၀ါရိတ္သင့္ေသာရဟန္းသည္ အတိရိတ္၀ိနည္းကံမၿပဳဘဲ ႏုိ႔ရည္အၿဖစ္ကိုလြန္၍ ဒိန္ခ်ဥ္အၿဖစ္သို႔ ေရာက္ေသးေသာႏို႔ခ်ဥ္ကို ေသာက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆို၏။

(၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္တြင္ ႏို႔ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒိန္ခ်ဥ္ကိုလည္းေကာင္း ေဘာဇဥ္ (စားစရာ) ၌ ေရတြက္ၿပထားရာ၊ ႏို႔ရည္ႏွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္စပ္ကူး၊ မပ္ကူး ႏို႔ခ်ဥ္ရည္သည္ ဘုရားေပးေသာေဘာဇဥ္မွ အလြတ္ၿဖစ္သည္ဟုၾကံဆ၍ အထက္ပါသိကၡာပုဒ္ကုိ ၿခြင္းခ်က္ၿဖင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေအာင္ ၿပင္ဆင္ခ်က္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္၏။

 

၈) ဇေဠာတိ – ေကာက္ညွင္းဆန္၊ ထန္းလ်က္၊ ၾကံသကာစသည္တို႔ကို စိမ္ရည္ၿဖစ္ေအာင္ ေဖာ္စပ္ရာ၌ (စိ္္မ္ရည္ ေခါင္ရည္) အၿဖစ္သို႔ မေရာက္ေသးေသာ ေသရည္အႏုစား၊ စိမ္ရည္အႏုစားကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေသာက္သံုးႏုိင္သည္ဟု ဆို၏။

(အမွန္စစ္စစ္ ရဟန္ေတာ္မ်ားသည္ စိ္္မ္ရည္ ေခါင္ရည္ ထန္းရည္ခါးစေသာ ေသရည္ ေသရက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို သံုးေဆာင္ခြင့္မရွိ။ သံုးေဆာင္ပါက ပါစိတ္အာပတ္သင့္၏။)

 

၉) အဒသကံနိသီဒနံ အၿမတ္အဆာမပါေသာ ေနရာထိုင္ခင္းသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္မအပ္စပ္ဟု ၿမတ္စြာဘုရားပညတ္ခ်က္မ်ားကို က်ဴးလြန္း၍ အၿမတ္အဆာမပါေသာ နိသီဒုိင္သည္အပ္၏ဟု ဆိုၾက၏။

 

၁၀) ဇာတရူပရဇတ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရႊေငြကို အလွဴမခံဟု ပညတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ေရႊေငြ အသၿပာကို အလွဴခံႏိုင္ ဟု ဆိုၾက၏။ 

             (ဗုဒၶသာသနာ ၂၅၀၀ ခရီး၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မွ ၃၉)

ထိုအခ်ိန္အခါက အဇတသတ္မင္းၾကီး၏ သားစဥ္ေၿမးဆက္ၿပတ္၍ ေနာက္တက္ေသာ သုသုနာဂမင္းသည္ ေ၀သာလီမ်ိဳးၿဖစ္၍ ေ၀သာလီရဟန္းမ်ားကို အထူးေထာက္ပံ့အားေပးသည္။ သုသုဂန၏သား ကာလာေသာက၏လက္ထက္၌လည္း မင္း၏အားေပးေထာက္ပံ့မႈကိုရေသာ ရဟန္းဆိုးမ်ားသည္ ၿပင္ဆင္ခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို တရား၀င္ ေၿပာင္ေၿပာင္တင္းတင္းက်င့္သံုးၾကေလသည္။

ထိုအေၾကာင္းကိုၾကားသိေသာ အရွင္မဟာယသမေထရ္ၾကီးသည္ ေ၀သာလီၿပည္ မဟာ၀ုန္ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူေလသည္။ ဥပုသ္ေန႔တြင္ တရားနာလာၾကေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားကို ပရိကၡရာဖိုးအတြက္ အလွဴေငြထည့္ၾကရင္ ေ၀သာလီရဟန္းတို႔က ေဟာေၿပာအလွဴခံၾကရာ အရွင္မဟာယသမေထရ္ၾကီးက ေရႊေငြကို မလွဴရ။ ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္မအပ္စပ္ေၾကာင္း ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႔အား ေဟာေၿပာေသာလည္း ဓေလ့ထံုးစံၿဖစ္ေန၍ လွဴဒါန္းၿမဲ လွဴဒါန္းၾကေလသည္။

နံနက္မိုးလင္းေသာအခါ ရလာေသာ အလွဴေငြေ၀စုကို အရွင္မဟာယသအားလာေပးရာ အရွင္မဟာယသက ၿငင္းပယ္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္းမ်ားသည္ အရွင္မဟာယသကို ေ၀သာလီသံဃာထုအေပၚ ဒါယကာတို႔ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစရန္ ေဟာေၿပာမႈၿဖင့္ စြပ္စဲြၿပစ္တင္ၾကသည္။ ေ၀သာလီၿပည္ရွိ ဒါယကာတို႔ကို ရႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕သည့္အတြက္ ေ၀သာလီၿမိဳ႕တြင္း၌ လွည့္လည္ေတာင္းပန္ရမည္ဟု ဆို၏။ အရွင္မဟာယသမေထရ္သည္ ေ၀သာလီၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ၾကြေရာက္၍ ဒါယကာတို႔အား ဤသို႔ေတာင္းပန္စကား မိန္႔ၾကား၏။

“ငါသည္ အဓမၼကို အဓမၼဟု ေၿပာဆိုၿခင္းၿဖင့္ေကာင္း၊ ဓမၼကို ဓမၼဟု ေၿပာဆိုၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိနည္းကို အမွန္အတိုင္းေၿပာဆိုၿခင္းၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဒၶါတရားႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ သင္ဒါယကာတို႔ကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္မိေပ၏။ ”
အခါတစ္ပါး၌ ၿမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိၿပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေန႔စဥ္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

“ရဟန္းတို႔ ဆီးႏွင့္း၊ ၿမဴတိမ္၊ သူရိန္၊ မီးခိုးသည္ လ၊ ေနတို႔၏ အညစ္အေၾကးၿဖစ္သကဲ့သို႔ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားမႈ၊ ေမထုန္မွီ၀ဲမႈ၊ ေရႊေငြအလွဴခံမႈ၊ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈတို႔သည္ တရားက်င့္ေသာ ရေသ့ရဟန္းတို႔အတြက္ အညစ္အေၾကးၿဖစ္ကုန္၏” ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
ရာဇၿဂိဳဟ္ၿပည္၌ အရွင္ဥပနႏၵကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ ေရႊေငြအလွဴခံမႈကို တားၿမစ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ၿမတ္စြာဘုရား ပညတ္ေတာ္မူခဲ့၏။

ဤသို႔ စသည္ၿဖင့္ တရားအမွန္ကို ရွင္းလင္းေဟာၾကားရာ ေ၀သာလီၿပည္သူၿပည္သားတို႔သည္ အရွင္မဟာယသမေထရ္ၾကီးသာ ရဟန္းစစ္ ရဟန္းမွန္ၿဖစ္သည္ဟုဆို၍ အရွင္မဟာယသအတြက္ ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာခံယူၾကကုန္၏။

ထုိအေၾကာင္းကို ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္းတို႔ ၾကားသိၾကေသာအခါ အမ်က္ေဒါသထြက္ကုန္၍ အရွင္မဟာယသကို ဥေကၡပနိယကံ (သံဃာေဘာင္မွ၀ိုင္းၾကဥ္မႈ) ၿပဳရန္ သံဃာမ်ား စုေ၀းၾကေလသည္။ အရွင္မဟာယသသည္ ရဟန္းဆိုးတို႔ကို ႏွိမ္နင္းရန္ အဘိညာဥ္တန္ခုိးၿဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္၍ ေကာသမၺီၿပည္သို႔ ၾကြသြားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အရွင္မဟာယသ၏ ေဟာေၿပာမႈၿဖင့္ မဇၥ်ိမေဒသတစ္ခြင္မွ သံဃာေတာ္အရွင္ၿမတ္ (၁၂) သိန္းတို႔ ေ၀သာလီၿပည္သို႔ ၾကြေတာ္မူၾကေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၀ိနည္းမိုရ္အၿဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ခံရေသာ မေထရ္ၾကီးရွစ္ပါးအနက္ ၀ါေတာ္တစ္ရာ သက္ေတာ္ ၁၂၀ ရွိေသာ အရွင္ေရ၀တမေထရ္သည္ ၿပင္ဆက္ခ်က္ (၁၀) ပါးကို သက္ေတာ္ ၁၄၀ ၀ါေတာ္ ၁၂၀ ရွိ အရွင္သဗၺကာမီ မေထရ္အား ၀ိနည္းတရားေတာ္ႏွင့္ ညီ၊ မညီေမးေလွ်ာက္ရာ ၀ိနည္းေတာ္တရားေတာ္ႏွင့္မညီေၾကာင္း တစ္ခ်က္စီ ေၿဖရွင္းဆံုးၿဖတ္ေတာ္မူသည္။

အဓိကရုဏ္းၿငိမ္းၿပီးေသာအခါ သံဃာေတာ္ (၁၂) သိန္းမွ တိပိဋကဓရ ပဋိသမိၻဒါပတၱ၊ ဆဠာဘိညရဟႏာၱမေထရ္ၾကီး (၇၀၀) ကို ေရြးေကာက္၍ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူၾကပါသည္။ ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားကား ရဟႏာၱမေထရ္ၾကီးတို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို မနာခံသၿဖင့္ သံဃာကံၿပဳ၍ ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾကရပါသည္။ ထိုႏွင္ထုတ္ခံရေသာ သံဃာမ်ားသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အဓမၼ၀ါဒီ ရဟန္းမ်ားကို စုေဆာင္း၍ ရဟန္းပရိသတ္တစ္သာင္းခန္႔ရရွိေသာအခါ ေကာသမီၻၿပည္တြင္ စင္ၿပိဳင္သဂၤါယနာတင္ၾကေလေတာ့သည္။

သူတို႔၏ဂိုဏ္းကိုလည္း အထက္စီးမွရေစရန္ မဟာသဂၤ ီတိဂိုဏ္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မဟာသံဃိကဂိုဏ္းဟူ၍လည္းေကာင္း အမည္ေပးၾကေလသည္။ ထိုစင္ၿပိဳင္သဂၤါယနာတြင္ မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္မေတြ႔ေသာ သုတ္၊ ၀ိနည္းတို႔ကို ၿဖဳတ္ပစ္ၾကေလသည္။ မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ႏွင့္ညီေသာ သုတ္၊ ၀ိနည္းတရားအသစ္မ်ားကို စီစဥ္ထည့္သြင္းၾကေလေတာ့သည္။

နိဒါန ၀ဂၢသံယုတ္၊ သဒၶမၼရူပကသုတ္၌ ဗုဒၶေဟာေတာ္မူထားသည့္အတုိင္း သာသနာတြင္းကရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ပင္ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးၾကေလၿပီ။
“ရဟန္း၊ ရဟန္း၊ မည္ၿပဌာန္းလ်က္၊ ရဟန္းဟူလစ္
 ေခၚရာၿဖစ္ရံု၊ စနစ္ေခါက္ခ်ိဳး၊ ခ်ဳပ္ရိုးဆန္းဆန္း၊
 ဖန္ရည္စြန္းသား သကၤန္း၀ါ၀ါ၊ ဦးၿပည္းကာၿဖင့္၊
 ပညာကင္းပ၊ သီလမဲ့မ်ိဳး၊ အတြင္းဆိုးကား၊
 အက်ိဳးတစ္စိ၊ ဘယ္မွာရွိလိမ့္။ “

ဟူေသာ မဃေဒ၀ အဆိုအတိုင္း သီလမဲ့မ်ိဳး၊ အတြင္းဆိုးၿဖစ္ေသာ ၀ဇၨီတိုင္းသားရဟန္းမ်ားသည္ကား မိမိအတြက္လည္းေကာင္း၊ သာသနာအတြက္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာမွ် အက်ိဳးမရွိခဲ့ပါေတာ့ေခ်။ ၎မဟာသံဃိကဂိုဏ္းၾကီးမွ ေဂါကုလိကဂိုဏ္းႏွင့္ ဧကေဗ်ာ၊ ဟာရိကဂိုဏ္းႏွစ္ခု ခဲြထြက္ခဲ့သည္။ တဖန္ ေဂါကုလိကဂိုဏ္းမွ ပဏၰတၱိ၀ါဒဂိုဏ္း (ပညတၱိ၀ါဒ) ဗာဟုလိယဂိုဏ္း (ဗဟုသုတိကဂိုဏ္း) ႏွစ္ဂိုဏ္းခဲြထြက္ၿပန္သည္။ ဗဟုသုတိဂိုဏ္းမွ ေစတိယဂိုဏ္း ခဲြထြက္ၿပန္သည္။ စုသုေပါင္း မဟာသံဃိကဂိုဏ္းမွ ေနာက္ထပ္ငါးဂိုဏ္းကဲြ၏။

မူလေထရ၀ါဒမွလည္း မဟိသာသက၊ ၀ဇၨီပုတၱက၊ သဗၺတၳိ၀ါဒ စေသာအားၿဖင့္ ၁၁ ဂိုဏ္းတိတိ ခဲြထြက္ၿပန္သည္။

သာသနာႏွစ္ ၂၃၅ ခုနွစ္တြင္ တတိယသဂၤါယနတင္ေသာအခါ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္က ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ သဗၺတၳိ၀ါဒ စေသာ ဂိုဏ္းကဲြအားလံုးတို႔ကို ဗုဒၶသာသနာမွ ဖယ္ရွားသုတ္သင္ေတာ္မူပါသည္။ ဖယ္ရွားသုတ္သင္ပံုအက်ယ္ကို ကထာ၀တၳဳက်မ္းတြင္ အၿပည့္အစံုေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s