ပ႒ာန္း (၂၄ ပစၥည္း)

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းတို႔ ရဲ႕အသက္ လို႔ ေၿပာရင္ မွားလိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။ သာသနာကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒီ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကေန စၿပီး ကြယ္မယ္လို႔ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ နက္နဲခက္ခဲတဲ့အတြက္ ဉာဏ္အၿမင္ မလိုက္နာေတာ့လို႔ပဲ ေၿဖရပါလိမ့္မယ္။

MP3 files

ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား (၂၄ ပစၥည္း)  မႏၱေလးတိုင္း မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

Day 1 -Day 2   Day 3 -Day 4 -Day 5  ပ႒ာန္း နိဒါန္း၊ ေဟတု ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏ ပစၥေယာ၊ အဓိပတိ ပစၥေယာ၊ အနႏၱရ ပစၥေယာ။

Day 6 – Day 7- Day 8 -Day 9 – Day 10  သမနႏၱရ ပစၥေယာ၊ သဟဇာတ ပစၥေယာ၊ အညမည ပစၥေယာ၊ နိႆယ ပစၥေယာ၊ ဥပနိႆပ ပစၥေယာ။

Day 11 – Day 12 -Day 13 -Day 14 -Day 15 ပုေရာဇာတ ပစၥေယာ၊ ပစာၦဇာတ ပစၥေယာ၊ အာေသ၀န ပစၥေယာ၊ ကမၼ ပစၥေယာ၊ ၀ိပါက ပစၥေယာ။

Day 16 – Day 17 -Day 18 -Day 19 -Day 20 – အာဟာရ ပစၥေယာ၊ ဣၿႏၵိယ ပစၥေယာ၊ ဈာန ပစၥေယာ၊ မဂၢ ပစၥေယာ၊ သမၸယုတၱ ပစၥေယာ။

Day 21 -Day 22 -Day 23 – Day 24 -Day 25 –၀ိပၸယုတၱ ပစၥေယာ၊ အတၱိ ပစၥေယာ၊ နိတိၱ ပစၥေယာ၊ ၀ိဂတ ပစၥေယာ၊ အ၀ိဂတ ပစၥေယာ။

ပ႒ာန္း ပါဠိ ရြတ္ဆိုမႈ  (ဆရာေတာ္အမည္နာမ မသိလို႔ မေရးေပးလိုက္ပါဘူးေနာ္)

အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္) ပဌာန္း၊ ပစၥယနိေဒၵယ – အနက္အဓိပၸါယ္ 

PDF File

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ – အေၿခၿပဳပ႒ာန္းတရား

ပ႒ာန္း ပါဠိ

ပ႒ာန္း ၿမန္မာၿပန္

၂၄-ပစၥည္း မူရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ (ကိုမင္းထက္ ဘေလာက္ မွ တူးယူးတင္ထားပါသည္။)

ပ႒ာန္း (၂၄) ပစၥည္းပါဠိ၏ မူရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကို ပရမတၳ၀ိဘာ၀ိနီဋီကာေခၚ မူရင္းဋီကာေက်ာ္ပါဠိစာအုပ္မွ ရွာေဖြထုတ္ႏႈတ္၍ အနက္ျမန္မာျပန္ဆိုေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) ေဟတုပစၥေယာ-    သစ္ပင္၏ေရေသာက္ျမစ္ကဲ့သို႔ ဟိတ္ေျခာက္ပါးတို႔၏

                            အေၾကာင္းတရားအေနအားျဖင့္ အတူျဖစ္ဘက္ရုပ္နာမ္တရား

                              တို႔ကိုေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂) အာရမၼဏပစၥေယာ- အားနည္းသူဆဲြမွီရာေတာင္ေ၀ွးစသည္ကဲ့သို႔ အာရံုေျခာက္ပါးတို႔၏

                              အာရံုအျပဳခံသေဘာအားျဖင့္ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို

                                 ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၃) အဓိပတိပစၥေယာ-  ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ္၊ ၀ီမံသ (ပညာ)တည္းဟူေသာ တရားေလးပါး

                             တို႔၏ မိမိႏွင့္စပ္၍ျဖစ္ဘက္တရားတို႔ကို အႀကီးအမႈးျပဳေသာအား

                               ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၄) အနႏၲရပစၥေယာ-  စိတ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြင္း စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ေရွ႕ေနာက္အၾကား

                             မရွိေအာင္ ျပဳေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၅) သမနႏၲရပစၥေယာ- ပံုသဏၭာန္မရွိသျဖင့္ စိတ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြင္း စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို

                              အၾကားကာလမရွိေစဘဲ ေကာင္းစြာေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၆) သဟဇာတပစၥေယာ- ဆီမီး၏ အလင္းေရာင္ကဲ့သို႔ အတူျဖစ္ဘက္ ရုပ္နာမ္တရားတို႔ကို

                               အတူျဖစ္ေစေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၇) အညမညပစၥေယာ-  အခ်င္းခ်င္းေထာက္မထားေသာ ဒုတ္သံုးေခ်ာင္းကဲ့သို႔ မိမိအား

                              ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ရုပ္နာမ္တရားတို႔ကို ျပန္လည္ေထာက္မ

                               ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၈) နိႆယပစၥေယာ- အ၀တ္၊ စကၠဴစသည္သည္ ပန္းခ်ီ၏မွီရာျဖစ္သကဲ့သို႔၎၊ ေျမႀကီးသည္

                             သစ္ပင္ေတာေတာင္ စသည္တို႔၏ မီွရာျဖစ္သကဲ့သို႔၎ အတူျဖစ္ဘက္

                                 ရုပ္နာမ္တရားတို႔ကိုမွီရာအေနအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၉) ဥပနိႆယပစၥေယာ- အတူျဖစ္ဘက္ရုပ္နာမ္တို႔ကို အားႀကီးေသာမွီရာအေနအားျဖင့္

                                 ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၀) ပုေရဇာတပစၥေယာ- မွီရာေျခာက္ပါးႏွင့္ အာရံုေျခာက္ပါးတို႔၏ အက်ိဳးတရားမျဖစ္မီ

                                 ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၁) ပစၦာဇာတပစၥေယာ- လင္းတငွက္ငယ္တို႔၏ အစာရႏိုးေမွ်ာ္ကိုးရင္း အသက္ရွင္ရျခင္းကဲ့သို႔

                                 ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေပၚေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔၏

                                 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနေသာ ကိုယ္ကို ေထာက္ပံ့

                                  (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပး) ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၂) အာေသ၀နပစၥေယာ- က်မ္းစာကို အဖန္တလဲလဲ ေလ့လာဆည့္ပူးရျခင္းကဲ့သို႔ ကုသိုလ္/

                                  အကုသိုလ္တရားမ်ားကို အဖန္တလဲလဲ အားေကာင္းေအာင္

                                     ျပဳေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၃) ကမၼပစၥေယာ-    ေစတနာ၏ အတူတကြျဖစ္ေဖၚျဖစ္ဘက္အက်ိဳး (၀ိပါက္)တရားမ်ားႏွင့္

                             ( ကမၼဇ)ရုပ္တရားမ်ားကို လႈပ္ေဆာ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၄) ၀ိပါကပစၥေယာ-     မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လုံ႔လမျပဳ ျငိမ္သက္မႈရွိေသာ အက်ိဳး၀ိပါက္စိတ္

                                ေစတသိက္တရားတို႔၏ တကြျဖစ္ဘက္ ရုပ္နာမ္တရားမ်ားကို

                                  မိမိတို႔နည္းတူ လုံ႔လမျပဳၿငိမ္သက္ေစေသာအားျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၅) အာဟာရပစၥေယာ-  အာဟာရေလးပါးတို႔၏ ရုပ္နာမ္တရားမ်ားကို ေထာက္ပံကူညီေသာ

                                   အားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၆) ဣၿႏၵိယပစၥေယာ-   ထိုထိုကိစၥတို႔၌ အက်ိဳး (ပစၥယုပၸန္) တရားတို႔ကို မိမိအလိုသို႔ လိုက္ေစေသာ

                                အားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၇) စ်ာနပစၥေယာ-      အာရံုကို ႀကံစည္တတ္ေသာ ၀ိတက္ စသည္တို႔၏ ဆိုင္ရာအာရံုကို ကပ္၍ရႈ

                              မွတ္ျခင္း၊ လကၡဏာကိုကပ္၍ ရႈၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကပ္ေရာက္၍

                                     ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၈) မဂၢပစၥေယာ-  သမၼာဒိ႒ိ (အျမင္မွန္မႈ) စသည္တို႔၏ သုဂတိ/ဒုဂၢတိႏွင့္ ေကာင္းမႈ/

                           မေကာင္းမႈတို႔မွထြက္ေျမာက္ေစေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၁၉) သမၸယုတၱပစၥေယာ-နာမ္တရားတို႔၏ ပရမတၳ (အရွိသေဘာ) အားျဖင့္ ကြဲျပားေသာ္လဲ

                                တစ္မ်ိဳးတည္း၊ တစ္ခုတည္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရေလေအာင္ အတူျဖစ္ျခင္းစ

                                ေသာယွဥ္ဘက္သေဘာ လကၡဏာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂၀) ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ- မွီရာရုပ္တရားမ်ားႏွင့္ စိတ္ေစတသိက္တို႔၏ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ယွဥ္တဲြေန

                              ေသာ္လဲကဲြျပားေစလွ်င္ မေရာေႏွာေအာင္ျပဳျခင္း၊ တစ္ခုစီ၊ တစ္မ်ိဳးစီ

                               ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂၁) အတိၳပစၥေယာ-      အတူျဖစ္ဘက္တရားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚေသာတရားမ်ား၏ လက္ရွိ

                                ပစၥဳပၸန္အရွိသေဘာျဖင့္ ယင္းသို႔သေဘာရွိေသာတရားမ်ားကို ေထာက္ပံ့

                                 ကူညီေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂၂) နတိၳပစၥေယာ-     အျခားမဲ့၌ ခ်ဳပ္ၿပီးခ်ဳပ္ၿပီးကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔၏ ေနာက္ထပ္

                             ျဖစ္ေပၚမည့္စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ျဖစ္ခြင့္ေပးျခင္း

                               (ေနရာေပးျခင္း)အားျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂၃) ၀ိဂတပစၥေယာ-    မိမိတို႔သေဘာဘဘာ၀ႏွင့္ မကင္းသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခြင့္မရေသာ စိတ္ေစတ

                              သသိက္တို႔ကို ေဘာသဘာ၀ကင္းေအာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊

(၂၄) အ၀ိဂတပစၥေယာ-အတူျဖစ္ဘက္တရား၊ ႀကိဳတင္ျဖစ္ေပၚေသာတရားတည္းဟူေသာ အရွိတရား

                                တို႔ကိုမခ်ဳပ္မေပ်ာက္ေအာင္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္၊

အတိၳ-မုခ်မေသြ ရွိပါေပ၏၊ ဣတိ-ဤသို႔၊ ေဗာေဓႏံၲ-ေကာင္းစြာထိုးထြင္း သိျမင္ျခင္းရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ၀ႏၵာမိ-သဒၶါရိုက်ိဳး၊ လက္စံုမိုးကာ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။

မွတ္ခ်က္။ ဘေလာ့ဂါ ေဒါက္တာကိကိသို႔ အထူးရည္ညႊန္းပါသည္။ ပ႒ာန္းအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိလိုၾကေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတုိ႔သည္ အမရပူရမဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ “အေျချပဳပ႒ာန္းတရား” စာအုပ္ကို ရွာေဖြဖတ္ၾကပါကုန္။

ရုပ္ၿပပ႒ာန္းကိုလည္း http://plusair.blogspot.com/2009/02/blog-post_19.html မွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

ပိုၿပီးရွင္းလင္းေအာင္ သိေစရန္အတြက္ ၂၄ ပစၥည္းကို ထပ္တင္ေပးထားပါတယ္။ မွ – (http://www.tarwateinthar.com/printthread.php?tid=168 )

(၂၄)ပစၥည္းႏွင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား။

S.S ခင္ေမာင္ေအး ဓမၼေစတီ (ပ႒ာန္း)စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။

ပစၥေယာ=ပစၥယ=ပစၥည္း=ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးျပဳျခင္း

၁။ ေဟတုပစၥေယာ -ဟိတ္ေျခာက္ပိုင္းေၾကာင့္ ဆိုင္ရာအက်ိဳးေပးျခင္း

ဟိတ္(၆)ပါး= ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ။

၂။ အာရမၼဏပစၥေယာ= အာရုံ(၆)ပါးအေပါ ္မွီ၍ ျဖစ္ရျခင္း

အာရုံ(၆)ပါး= ၁။ အဆင္း (ရူပါရုံ)
၂။ အသံ (သဒၵါရုံ)
၃။ အနံ႔ (ဂႏၶာရံု)
၄။ အရသာ (ရသာရုံ)
၅။ အထိအေတြ႔ (ေဖာဠဗၹာရံု)
၆။ စိတ္ခံစားမွု (ဓမၼာရံု)

၃။ အဓိပတိပစၥေယာ – ထိပ္ဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး က ဦးေဆာင္ျခင္း(အၾကီးဆံုးေခါင္းေဆာင္ခ်ဳပ္ႏွင့္တူ၏။)

၁။ ဆႏၵာဓိပတိ= အလိုဆႏၵ အလြန္ျပင္းျပျခင္း၊
၂။ သီရိယဓိပတိ= လံု႔လစိုက္ထုတ္မွုၾကီးမားျခင္း
၃။ စိတၱာဓိပတိ= စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လြန္းျခင္း
၄။ ဝီမံသာဓိပတိ= အသိညဏ္ပညာ ထက္ျမက္အားေကာင္းျခင္း
“ျပိဳင္ဘက္မရွိ စၾကာမင္းေအာက္မွာလက္ေအာက္ခံမင္းမ်ား ျပားျပားဝပ္ေနရသလို
အဓိပတိစိတ္တစ္ခုသာ ေခါင္တပ္ျပီဆိုလွ်ငိ က်န္စိတ္(၃)မ်ိဳးသည္ ေနာက္လိုက္ျဖစ္သြားၾကရသည္။”

၄။ အနႏၱရပစၥေယာာ = တစ္ဆတ္တည္းအၾကားမရွိျဖစ္ေပါ ္ျခင္း
(စၾကာမင္းနတ္ရြာစံျပီးတစ္ျပိဳင္နက္သားၾကီးသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္တူ၏။)

နိယာမ (အျမဲတမ္းရွိသည့္)တရား(၅)ပါး

၁။ စိတၱနိယာမ
၂။ ဥတုနိယာမ
၃။ ဗီဇနိယာမ

၄။ ကမၼနိယာမ
၅။ ဓမၼနိယာမ

ထိုနိယာမတရား(၅)ပါးတို႔သည္ ဘယ္ဖန္တီးရွင္မွ တားဆီးဖို႔၊
ဖန္ဆင္းဖို႔ မရႏိုင္ဘဲ နိယာမတရားအတိုင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ရသည္။
သားၾကီးဘုရင္ျဖစ္လာဖို႔ စၾကာမင္းၾကီးေသေပးရသလို စိတ္အစဥ္ေတြ ေနာက္ကဆက္တိုက္ျဖစ္ဖို႔
ေရွ႕ကစိတ္ေတြ ပ်က္ေပးရသည္။

၅။ သမနႏၱရပစၥေယာ = ေကာင္းစြာတစ္ဆက္တည္းအတားအဆီးမရွိ
(စၾကာမင္းေတာ ထြက္ရာ သာၾကီးဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္တူ၏။)စၾကာဝေတးမင္းသည္ အရညဝါသီေတာရပ္မွီေသာ အခါ သားၾကီးရတနာမွာ တစ္ဆက္တည္းအၾကားမရွိ ေကာင္းစြာ ဘုရင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စိတ္မ်ားဆက္ကာဆက္ကာ(တစ္စိတ္တည္းထင္ရေလာက္ေအာင္)ေကာင္းစြာျဖစ္ေပါ ္ေစသည္။

၆။ သဟဇတပစၥေယာ= တစ္ျပိဳင္နက္တည္းအတူတကြျဖစ္ေပါ ္ျခင္း
(မီးထြန္းလိုက္သည္ နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ မီေရာင္ျဖစ္ေပါ ္လာသည္ႏွင့္တူ၏။)

မီးႏွင့္မီးေရာင္ မည္သည္ကအရင္ျဖစ္ျခင္းမရွိ။ မီးႏွင့္အလင္းေရာင္ အတူတကြေက်းဇူးျပဳသလုိ နာမ္ခႏၹာေလးပါး (ေဝဒနာကၡႏၹာ၊ သညာကၡႏၹာ၊ သခၤါရကၡႏၹာ၊ ဝိညာဏကၡႏၹာ) တို႔သည္ အတူတကြ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းေက်းဇူးျပဳၾကသည္။

၇။ အညမညပစၥေယာ= အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္မွီရျခင္း

ေခြးေျခခံုမွာ ေျခ(၂)ေခ်ာင္းတည္းဆိုလွ်င္ယိုင္လဲသြားမည္။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကေထာက္ထားမွသာ ခိုင္ျမဲေစသည္။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ယခင္ႏွစ္ေခ်ာင္းက ျပန္ျပီးေထာက္ကန္ထားသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားတို႔သည္လည္းအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲေထာက္ကန္ျပီး၊ ေက်းဇူးျပဳၾကသည္။

၈။ နိႆယပစၥေယာ

=ေနာက္မွသည္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္သူကိုမီွရျခင္း
(သစ္ပင္ကေျမၾကီးကို မွီခို ရပ္တည္ရသည္ႏွင့္တူ၏။)

သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ေျမၾကီးကအရင္ရွိႏွင့္ရသည္။သစ္ပင္ကေနာက္မွလိုက္ျပီး
ေျမၾကီးကိုအမွီျပဳျပီးေပါက္ရသလိုပဲ… ဒုစရိုက္မွု ၊သုစရုိက္မွုတို႔မွာလည္း ေရွးေရွး ကအေၾကာင္း
တရားေတြေပါ ္မွာေနာက္အက်ိဳးအရားေတြကမီွျပီးမွ ျဖစ္ေပါ ္ရသည္။

၉။ ဥမနိႆယပစၥေယာ – အားေကာင္းေသာ အေၾကာင္းက အက်ိဳးျပဳျခင္း(မိုးရြာခ်ျခင္းႏွင့္တူ၏။)

ေျမၾကီးေပါ ္မွာေပါက္ရသည့္သစ္ပင္ကုိ မိုးရြာခ်ေပးျခင္းျဖင့္ စိမ္းလမ္းစိုေျပေစသည္။
သဒၵါတရားကိုအမွီျပဳျပီး ဥပုသ္၊ သီလ၊ သမထ၊ ဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာေတြမွတစ္ဆင့္မဂ္တရားအဘိညာဥ္တရား၊ သမာပတ္ဝင္စားမွုစသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပါ ္ေစႏိုင္သည္။

၁၀။ ပုေရဇာတပစၥေယာ – ေရွ႕ကသည္ ေနာက္မွကို တိုးပြားေစျခင္း(ေရွ႕မွရွိႏွင့္သည့္ေန၊လ ႏွင့္တူ၏။)

မိဘေတြက သားသမီးေတြထက္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္ရ၏ ။
ကမၻာဦးလူသားေတြထက္ ေန၊လ တို႔သည္ အရင္ျဖစ္ျပီးမွ သတၱာဝါမ်ားကို အက်ိဳးျပဳသည္။

၁၁။ ပစၦာဇာတပစၥေယာ – အရင္ျဖစ္ႏွင့္သည္ကို ေနာက္မွျဖစ္ရမည္ကေထာက္ပံ့ျခင္း
(လင္းတေပါက္စေလးမ်ားႏွင့္တူ၏ ။)

လင္းတငွက္ကေလးမ်ား ေပါက္ခါစမွာ လင္းတဖို၊မတို႔သည္ သူတို႔အတြက္သာ အစာရွာၾကသည္။
ကေလးေတြအတြက္လံုးဝမေကၽြးေပ။ကေလးေတြက မိဘျပန္လာလွ်င္စားရႏိုးစားရႏိုးႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္လံုးဝမစားရရွာေပ။မစားရဝခမန္းျဖစ္ေန၏။
သူတို႔ေလးေတြကိုယ္တိုင္ ထြက္ႏိုင္မွသာ အစာစားရေလ၏။
ထို႔အတူ စိတ္အားထက္သန္မွုေတြျဖစ္ေေနလွ်င္ ရုပ္ေတြလန္းဆန္းေနရသည္။
စိတ္အားငယ္သြားလွ်င္ ရုပ္ေတြလည္းက်သြား၏။

၁၂။ အာေသဝနပစၥေယာ –

အဖန္ဖန္တလဲလဲမွီဝဲျပီးမွေက်းဇူးျပဳျခင္း
(အေရာင္တင္ဆီအထပ္ထပ္တင္ရင္း အေရာင္တတ္လာျခင္းႏွင့္တူ၏၊)

အရွးေရွးက သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားခဲ့သည့္စာေပက်မ္းဂန္ေတြသည္ ေနာက္ေနာင္မွသင္ယူရသည့္က်မ္းစာတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေစျပီး အေျခခံရေစပါသည္။
ယခင္ကကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္တရားေတြသည္ေနာက္နွျပဳသည့္ ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ တရားတို႔ကိုေက်းဇူးျပဳႏိုင္ေပသည္။

၁၃။ ကမၼပစၥေယာ – စီရင္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ျခင္း(မ်ိဳးေစ့မွ သစ္ပင္မ်ားေပါက္ျခင္းႏွင့္တူ၏။)

 အေစ့၊ အညြန္႔၊ အခက္၊ ပင္စည္၊ အျမစ္ စသည့္မ်ုဴးေစ့မ်ားမွ ေရေျမတို႔၏ ေထာက္ပ့ံမွုျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားေပါက္လာၾကရသကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ ၊ အကုသုိလ္ ကံမ်ိဳးေစ့တို႔ေၾကာင့္နိဗၡာန္မရမခ်င္းဘဝဆက္ဆက္မွာေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေပးၾကသည္။

၁၄။ ဝိပါကပစၥေယာ – အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ေပါ ္ေစျခင္း(ေအးခ်မ္းသည့္ေလေျပေလညွင္းႏွင့္တူ၏။)

ျပာလဲ့လဲ့ေကာင္းကင္ျပင္မွ ေလေျပေလညွင္း၊ ေလႏုေလေအး တိုက္ခတ္ေနစဥ္ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာ ခိုနားေနရသကဲ့သို႔ လူခ်မ္းသာဘံု၊ နတ္စည္းစိမ္ဘံုလည္းခံစားရမည္။
အကုသိုလ္ ကံျပဳခဲ့မိပါက အကုသိုလ္အက်ိဳးႏိွင့္ ငရဲ၊ တိရစၦာန္…တို႔ကိုခံစားရမည္။

၁၅။ အာဟာရပစၥေယာ – ေထာက္ကန္ခိုင္ခံ့ေစျခင္း
(အိမ္ၾကီးကိုေထာက္ကန္ထားသည့္က်ား(ေထာက္)ႏွင့္တူ၏။)

ေထာက္ကန္ထားသည့္က်ား(ေထာက္) ေတြသာ မရွိဘူးဆိုရင္ ေလဒဏ္၊မိုးဒဏ္ေၾကာင့္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာျပိဳလဲသြားႏိုင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ သတၱဝါေတြမွာရုပ္အာဟာရ၊ နာမ္အာဟာရ သာမရရွိႏို္င္လွ်င္ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္နိဳင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၁၆။ ဣျႏၵိယပစၥေယာ –

က႑တစ္ခုကိုအုပ္စိုးရျခင္း
(ဌာနတစ္ခုကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ဝန္ၾကီးႏွင့္တူ၏။)

ဣျႏအုပ္စိုးမွုသည္ အဓိပတိအုပ္စိုးမွုေလာက္မၾကီးပါ။
ပညာေရးဝန္ၾကီး၊ သာသနာေရးဝန္ၾကီးစသည့္တို႔သည္မိမိဌာနကို မိမိအပိုင္အစိုးရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ စကၡဳေျႏၵ၊ ေသာတိေျႏၵ…စသည္ျဖင့္ဣေျႏၵ(၂၂) ပါးတို႔သည္သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အျပည့္အဝတာဝန္ယူရသည္။

၁၇။ စ်ာနပစၥေယာ – အာရံုတစ္ခုထဲမွာ တစ္ခုခုကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ရႈမွတ္ေနျခင္း
( စ်ာန္ ႏွင့္တူ၏။ )

သို႕ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စ်ာန္ ဟုေျပာလိုက္သည္နွင့္ ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ အတတ္ပညာဟု မ်က္စိထဲ အေတြးထဲျမင္ေယာင္တတ္ၾက၏။
အမွန္မွာ ၄င္းကို အဘိဥာဏ္ဟုေခၚပါသည္။ အရပ္သံုးအေနနဲ႕ စ်ာန္ပ်ံသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ အမွန္မွာ ယခုဆိုလိုေသာ စ်ာေအာက္ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ရႈခင္းေတြ သာသာယာယာေတြ႕ရမယ္။ ေရကန္၊ ဥယ်ာဥ္၊ လယ္ကြင္း၊ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဇရပ္ စသည္ျဖင့္ သာယာလွပေသာ ျမင္ကြင္းက်ယ္ကို ေတြ႕ရမယ္။ အျမင့္သို႕ပိုေရာက္ေလ သာယာေသာ ရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ပိုမိုေတြ႕ရေလ ျဖစ္သလို ကုသိုလ္စ်ာန္ ငါးပါးကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ရႈသူပုဂၢိဳလ္ကလည္း အျမင္ေတြၾကည္လင္သန္႕ရွင္းကာ ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္အထိ ရရွိနိုင္ျပီး ခ်မ္းသာသုခကို ရရွိနိုင္ေၾကာင္း ဟု အဓိပၸာယ္ရရွိပါတယ္။နပစၥေယာ တြင္ပါရွိေသာ စ်ာန္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ေတာင္ထိပ္ကေန

ကုသိုလ္စ်ာန္ အဂၤါငါးပါး တို႕မွာ —
( ၁ ) ၀ိတက္ = ၾကံစည္ျခင္း။
( ၂ ) ၀ိစာရ = သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း။
( ၃ ) ပီတိ = ႏွစ္သက္ အားရျခင္း။
( ၄ ) သုခ = အာရံုရဲ႕ အရသာကို ခံစားျခင္း။
( ၅ ) ဧကဂၢတာ = စိတ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ စြဲစြဲဲျမဲျမဲထားျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၁၈။ မဂၢပစၥေယာ – အေကာင္းအဆိုး လမ္းႏွစ္သြယ္ကို သိျခင္း။

မဂၢ ဆိုတာ လမ္းခရီးကို ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းဆိုသည္မွာ ေကာင္းေသာ ခရီးလမ္းနဲ႕ မေကာင္းေသာခရီးလမ္းဟူျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
ေကာင္းေသာ ဘံုဌာန နိဗၺာန္ကိုေရာက္ေအာင္သြားနိုင္ေသာ လမ္းကို သမၼာမဂၢင္ ဟုေခၚပါတယ္။ ယုတ္နိမ့္ေအာက္က်တဲ့ ဘံုဌာနေတြကို ေရာက္ေအာင္ပို႕တဲ့ လမ္းကိုေတာ့ မိစၥာမဂၢင္ ဟုေခၚပါတယ္။

သမၼာမဂၢင္ရွစ္ပါး ကေတာ့ —
( ၁ ) သမၼာဒိဌိ = ေကာင္းေသာအျမင္၊ ေကာင္းေသာအယူ၊ ေကာင္းေသာ
အသိဥာဏ္။
( ၂ ) သမၼာသကၤပၸ = ေကာင္းေသာ အၾကံအစည္။
( ၃ ) သမၼာ၀ါစာ = အပစ္ကင္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
( ၄ ) သမၼာကမၼႏ ၱ = ေကာင္းေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
( ၅ ) သမၼာအာဇီ၀ = အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္း။
( ၆ ) သမၼာ၀ါယာမ = ေကာင္းေသာ အားထုတ္ျခင္း။
( ၇ ) သမၼာသတိ = ေကာင္းေသာ အမွတ္ရျခင္း။
( ၈ ) သမၼာသမာဓိ = ေကာင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉။ သမၸယုတၱပစၥေယာ = (၄-မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားသည့္ စတုမဓူႏွင့္တူ၏။)

ႏွမ္းဆီ၊ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္၊ သကာရည္ေရာစပ္ထားေသာေၾကာင့္ ရသာတစ္မ်ိဳးစီ၏ သတၱိမ်ား
ေပ်ာက္သြားကာ ရသာ(၄)မ်ိဳးလံုးယွဥ္လ်က္ခံစားရသည္။
ထို႔အတူ စိတ္၊ ဖႆ၊ ေစဒနာ၊ သညာ စသည့္ ေစတသိက္ေတြသည္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခုစီခြဲျခားမရႏိုင္ေအာင္ႏွီးေႏွာေနၾကသည္။

၂၀။ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ = ေရာေႏွာေသာ္လည္း မယွဥ္ပဲသတၱိျပျခင္း (ရသာ(၆)ပါးႏွင့္တူ၏။ )

ခ်ိဳ ၊ ခ်ဥ္ ၊ စပ္ ၊ ဖန္ ၊ ခါး စသည့္ ရသာ(၆)ပါးေရာထားေသာ္လည္း သူ႔အရာသာႏွင့္သူ သတၱိျပၾက၏။ ရသာ(၆)ပါးကြဲျပားေနၾက၏။
ထို႔အတူ ပ႗ိသေႏၶစိတ္၊ ကမၼဇရုပ္၊ ကလာပ္သံူးစည္း စသည့္တရားေတြသည္ သူ႔သတၱိႏွင့္သူ သတၱိျပၾက၏။

၂၁။ အထၱိပစၥေယာ=

၂၂။ နတိၳပစၥေယာ = မရွိမွ ေက်းဇူးျပဳျခင္း (ဆီမီးျငိမ္းသြားသျဖင့္ ေမွာင္ၾကသြားသည္ႏွင့္တူ၏။)

ဆီမီးအလင္းေရာင္ျငိမ္းသြားခါမွ အေမွာင္က လြမ္းမိုးသြားသကဲ့သို႔
ႈဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင္ ဆိုသည့္ခဏငယ္သံုးခ်က္လံုးဝမရွိမွ နတိၳပစည္းက ေက်းဇူးျပဳေစသည္။

၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာ = ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားျခင္း (ေနေရာင္ေပ်ာက္ျပီး လေရာင္ ေရာက္လာျခင္းႏွင့္တူ၏။)

ေနေရာင္ကြယ္မွ လေရာင္လင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ေထင္ရွားစြာရွိျပီး ေက်းဇူးျပဳျခင္း  (ျမင့္မားသည့္ေတာင္ၾကီးႏွင့္တူ၏။)

ျမင့္မားသည့္ ေတာင္ၾကီးေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားစိမ္းလမ္းစိုေျပရသည္။
အစာအဟာရေတြျပည့္ဝေနျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို အက်ိဳးျပဳေစသလို
သဟဇာသတၳိ၊ ပုေရဇာသတၳိ၊ ပစာၦတတၳိ၊ အာဟာရတၳိ၊ ရူပဇီဝိတိျႏၵိယတၳိ ငါးပါးစသည့္ ပစၥည္းတရားတုိ႔ရွိေနသည့္ အတြက္အၾကာင္းအကိ်ဳးေက်းဇူးျပဳၾကသည္။
ရွးစိတ္၊ ေစတသိက္ေတြ ကင္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွသာ ေနာက္စိတ္ ေစတသိက္ေတြ ေရာက္လာႏိုင္သည္။

၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာ = ကင္းေပ်ာက္မသြားျခင္း (မဟာသမုဒၵရာၾကီးမွာရွိၾကသည့္ ေရသတၱဝါမ်ားႏွင့္တူ၏။)

ပင္လယ္သတၱဝါတို႔မွာ မဟာသမုဒၵရာၾကီးကို မွီခိုေနရမွုေၾကာင့္ ပီတိေသာမနႆေတြ တိုးပြားေနရေသာ္လည္း သတၱဝါတို႔ကိုဖမ္းဆီးသြားလွ်င္ သမုဒၵရာေရက ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။

ထို႔အတူ ဥပါဒ္၊ ဌီ၊ ဘင္ ခဏငယ္သံုးခ်က္တို႔ ခ်ဳပ္ခါနီးထိေက်းဇူးျပဳႏိုင္းေၾကာင္း…စသည့္တို႔ကို သဗၺညုတညဏ္ေတာ္ရွင္ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက သိျမင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

(က်မ ေလ့လာေတြ႔မိသေလာက္ စုစည္းၿပီး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဓမၼမိတ္ေဆြေတြကိုလည္း တၿခားဆရာေတာ္ေတြရဲ႕တရားေတာ္မ်ားရွိရင္လည္း မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ရွင္။)

စိတ္၏ခ်မ္းသာၿခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

ေမတၱာရိပ္

This entry was posted in တရားေတာ္မ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

7 Responses to ပ႒ာန္း (၂၄ ပစၥည္း)

 1. Thu Sandar Aung says:

  ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလရဲ႕Day 3 – အာရမၼဏ ပစၥေယာ ေဒါင္းလို႔မရေတာ့ဘူး ။ျပန္တင္ေပးလို႔ရရင္ ျပန္တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။မြန္ျမတ္ေသာတရားအလွဴအတြက္
  ေလးစားလွ်က္

 2. Nay Ko Oo says:

  တခ်ိဳ႕ ဖိုင္ေတြ မီဒီယာ ဖိုင္းယား မွာ ပ်က္ေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ၿပန္တင္လို႕ ရရင္ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။
  ေလးစားစြာၿဖင့္

  • mettayate says:

   က်မရဲ႕ ဓမၼဆိုဒ္ကို ၾကိဳးစားၿပီး ၿပန္ update လုပ္ေပးပါ့မယ္. အလုပ္မအားတာေရာ၊ က်န္းမာေရးေရာ အင္တာနက္ပါ မေကာင္းတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ေမတၱာရိပ္ဓမၼဆိုဒ္ကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးတဲ့အတြက္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးရဲ႕တရားေရေအးကို လူအမ်ားရင္ထဲေရာက္ပါေစလို႔ ဆႏၵၿပဳလွ်က္ပါ. သတၱ၀ါမ်ားအားလံုး အစဥ္ေအးၿမပါေစသား…။။။။

 3. PPK says:

  ပ႒ာန္းက်မ္းအက်ယ္ down လို႕ရမယ္ေနရာရွိရင္ သိခ်င္ပါတယ္….

 4. mettayate says:

  ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏ ၂၄ ရက္ ပ႒ာန္း Links မ်ားကို update လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ အားလံုးပဲ လိုသလို download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက Mediafire မွာ Free upload လုပ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိပဲ Valid ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၾကိဳးစားၿပီးး ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီး တင္ေပးသြားပါမယ္။

  က်မရဲ႕ေမတၱာရိပ္ဆိုဒ္ကို ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္Technical ပိုင္းမွာ အားနည္းတဲ့အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္လည္း အၾကံေပးေစခ်င္ပါတယ္။

  ပ႒ာန္းအက်ယ္ကို တင္ေပးထားတာေတာ့ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ မေတြ႕မိေသးပါဘူးရွင္။

  အားလံုးရဲ႕ရင္ထဲမွာ အၿငိမ္းဓါတ္ ကိန္း၀ပ္ေစၿပီး အမ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀ႏိုင္ပါေစ။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  ေမတၱာရိပ္

 5. ေက်းဇူးႀကီးစြာတင္ပါသည္

 6. than htut says:

  ဒီေန႔မွဝင္ၾကည့္မိတယ္ ေလ့လာစရာေတြအမ်ားႀကီးပါပဲ အသိပညာတို႔ရဲ့ တခါးေပါက္ပဲ ဒီလိုတင္ေပးၾကသူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s