ၾသကာသရွိခိုးၿခင္း၏ အနက္အဓိပၸါယ္

ၾသကာသ၏ အဓိပၸါယ္

ၾသကာသ သည္ ကန္ေတာ့ခြင့္ၿပဳဖို႔ ေတာင္းပန္တာ။

 

အပါယ္ေလးပါး သည္

ငရဲ၊           = ဆင္းရဲၿခင္းကင္းတယ္။

တိရစာၦန္၊  = ေကာင္းကင္ကိုေက်ာေပးသြားလာတတ္ေသာ သတၱ၀ါ

ၿပိတၱာ၊  = အၿမဲငတ္ၿပတ္ေနၿခင္း။

အသူရကာယ္ = ရဲရင့္ၿခင္းကင္းတယ္။

 

ကပ္သံုးပါး

ဒုဗၡိကၡႏ ၱရကပ္ = ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္းေဘး။

သတၳႏ ၱရကပ္ = လက္နက္ေဘး။

ေရာဂႏ ၱရကပ္ = အနာေရာဂါေဘး။

 

ရပ္ၿပစ္ရွစ္ပါး

၁) ငရဲ၊

၂) တိရစာၦန္၊

၃) ၿပိတၱာ၊

၄) မိစာၦဒိ႒ိ၊

၅) ပစၥႏ ၱရာဇ္ (ရတနာသံုးပါးမရွိေသာ ေနရာ)

၆) နာမ္တရားသာရွိတဲ့ အရူပၿဗဟၼာဘံု၊ ရုပ္တရားသာရွိတဲ့ အသညသတ္ ၿဗဟၼာဘံု
     (မဂ္ ဖိုလ္မရေသာဘံု)

၇) ဉာဏ္မရွိတဲ့ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

၈) ဉာဏ္ရွိေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္ေသာ ကမာၻ၌ ၿဖစ္ရၿခင္း။

 

၀ိပတၱိတရားေလးပါး

ကာလ ၀ိပတၱိ = အခါကာလ၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း၊ (စစ္ၿဖစ္ၿခင္းမ်ိဳး)

ဂတိ  ၀ိပတၱိ  = ဘံုဌာန၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း။ (အပါယ္က်တာမ်ိဳး)

ဥပဓိ  ၀ိပတၱိ  = ဥပဓိရုပ္၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း။ (အရုပ္ဆိုးတာမ်ိဳး)

ပေယာဂ  ၀ိပတၱိ  = လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ေဖာက္ၿပန္ၿခင္း။ (မွားယြင္းလုပ္တာမ်ိဳး)

 

ဗ်သနတရားငါးပါး

ဉာတ ဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ပ်က္စီးၿခင္း

ေရာဂ ဗ်သန = အနာေရာဂါ ၿဖစ္ၿခင္း

ေဘာဂ ဗ်သန = ဥစၥာစည္းစိမ္ ပ်က္စီးၿခင္း

သီလ ဗ်သန = အက်င့္သီလပ်က္စီးၿခင္း

ဒိ႒ိ ဗ်သန = အယူမွန္ ပ်က္စီးၿခင္း။

(ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ = ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးအေပၚ အၿမင္မွန္ၿခင္း၊

၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိ  = ရုပ္နာမ္၏ မၿမဲမႈ စသည္အေပၚ အၿမင္မွန္ၿခင္း၊

မဂၢသမၼာဒိ႒ိ = ကိေလသာကိုသတ္ေသာ မဂ္တရားအေပၚ အၿမင္မွန္ၿခင္း၊

ဖလ သမၼာဒိ႒ိ = ကိေလသာကုန္ခန္း၍ ၿငိမ္းေအးမႈကို ခံစားမႈအေပၚ အၿမင္မွန္ၿခင္း၊

ပစၥေ၀ကၡဏာ သမၼာဒိ႒ိ = ရၿပီးေသာ မဂ္ဖိုလ္၊ မရေသးေသာ မဂ္ဖိုလ္၊ ပယ္ၿပီးေသာ ကိေလသာ၊ မပယ္ရေသးေသာ ကိေလသာတို႔ကို ဆင္ၿခင္မႈအေပၚ အၿမင္မွန္ၿခင္း။)

 

အညႊန္း။ ။ အရွံဴးမရွိေသာ ဒႆနစာအုပ္။

This entry was posted in ပါဠိ ဘာသာၿပန္ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s