ဗုဒၶမိန္႔မွာ ကိုယ္ခ်င္းစာ

ဗုဒၶက –

သူ႔အသက္အား သတ္လိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

သူ႔ဥစၥာအား ခိုးလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

သူ႔သားမယားအား မွားလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

မမွန္စကား ေၿပာလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

ဂံုးေခ်ာစကား ေၿပာလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

ရိုင္းၿပစကား ေၿပာလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

က်ိဳးမဲ့စကား ေၿပာလိုၿငား စဥ္းစားကိုယ္ခ်င္းစာ၊

ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ခုႏွစ္ပါး ေစာၾကားၿမတ္ဗုဒၶါ၊

လိုက္နာက်င့္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ၊

ခ်မ္းသာကိုရွာ မ်ားသူငါ လိုက္နာက်င့္အပ္စြာ။

 

အညႊန္း ။ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ ပါဠိ+ၿမန္မာၿပန္မွ ကူးယူပါတယ္။

Advertisements
This entry was posted in ဆံုးမၾသ၀ါဒမ်ား and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s